WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Розрахунок показників рентабельності на основі фінансової звітності - Реферат

Розрахунок показників рентабельності на основі фінансової звітності - Реферат

надходжень і сумою витрат) до певної бази. Так як бази різні, в теорії зустрічається безліч показників дохідності. Ці показники можна згрупувати наступним чином:
1. Показники, які відображають співвідношення прибутку і різних позицій бухгалтерського балансу. Вони показують можливості підприємств реалізовувати свої доходи залежно від розміру капіталу і витрачених ресурсів (дані показникивизначають рентабельність активів, дохідність капіталу тощо).
2. Показники, які характеризують співвідношення між доходами, реалізованими підприємством, і можливістю покриття здійснених витрат (дані показники визначають рентабельність на основі витрат, які характеризують дохідність реалізації усієї продукції й окремих продуктів тощо).
Підприємство - центр відносно автономних рішень. Ці рішення мають різну природу та масштаби залежно від того, чи йдеться про досягнення довгострокової мети, її конкретизації в стратегії підприємства або про короткострокову адаптацію до умов зовнішнього середовища, ринкової кон'юнктури. Але в будь-якому випадку зроблений вибір і прийняті рішення матимуть певні фінансові наслідки.
Розрахунок показників рентабельності виробництва передбачає ви-користання даних бухгалтерського обліку за ПБО і фінансової звітності (Баланс ф. 1), Звіт про фінансові результати (ф. 2),Звіт про рух грошових коштів (ф. 3), Звіт про власний капітал (ф. 4, додатків) та розрахунок рентабельності окремих видів продукції, робіт і послуг на підставі даних бухгалтерського та управлінського обліку.
Управлінський облік ведеться на підприємстві в цілому, у структурних підрозділах, за номенклатурою тощо. Він дозволяє проводити аналіз господарської діяльності підприємства, ділити витрати на прямі та накладні, виявляти та ліквідувати ті суми витрат, які не є обґрунтованими.
Різні напрями діяльності підприємства мають різну рентабельність.
Управлінський облік дає можливість прорангувати всі ці напрями діяльності за ступенем їх рентабельності, виявити ті, які потребують меншого обсягу накладних витрат. Володіючи такою інформацією, керівник може розподіляти інвестиції в напрями, які приносять найбільший прибуток.
Необхідно зауважити, що загальновживаний у нас показник рента-бельності як відношення прибутку до собівартості - не єдиний. Визначати рентабельність за такою формулою зобов'язують нас органи статистики, так як для статистичного аналізу цей показник повинен бути порівняльним для різних підприємств.
Рентабельність як показник дає уявлення про достатність прибутку порівняно з іншими величинами, які впливають на виробництво, реалізацію та фінансово-господарську діяльність підприємства в цілому.
Дослідження дохідності є найістотнішим елементом фінансової діаг-ностики. Результати досліджень дають відповідь на безліч питань, по-в'язаних із певними рішеннями. Тому підходи, які використовуються при аналізі рентабельності, займають центральне місце в фінансовому аналізі.
Відомо, що розрахункова величина валового прибутку (збитку) визначається, як різниця між чистою виручкою від реалізації (за винятком акцизів і ПДВ) і витратами на виробництво продукції:
ВП = ВРП бв - С,
де ВП - валовий прибуток (збиток);
ВРП бв - виручка від реалізації продукції без податків та інших вирахувань;
С - собівартість реалізованої продукції.
Відповідно до ПБО розрахувати даний показник можна таким чином:
Рядок 010 графа 3 ф. 2 - сума рядків з 015 до 030, графа 3 ф. 2 - рядок 040 графа 3 ф. 2.
Потім питому вагу прибутку в обсязі реалізованої продукції ви-значають, як співвідношення валового прибутку до доходу від реалізації продукції (послуг).
РОР = ВП / ДРП,
де РОР - питома вага прибутку в обсязі реалізованої продукції;
ДРП - дохід від реалізації продукції.
Розрахунок показника за ПБО:
Рядок 050 (055) графа 3 ф. 2 / рядок 010 графа 3 ф. 2.
На думку фахівців, з метою наочного з'ясування доцільно визначити питому вагу прибутку в доході від реалізації продукції:
ПДРП = ВП / ДРП,
де ПДРП - питома вага прибутку в доході від реалізації продукції.
Рядок 050 (055) графа 3 ф. 2 / (рядок 010 графа 3 ф. 2 - рядок 015 графа 3 ф. 2 - рядок 020 графа 3 ф. 2 - рядок 025 графа 3 ф. 2 - рядок 030 графа 3 ф. 2).
Для аналізу діяльності підприємств останні два показники не мають особливого пізнавального значення порівняно з попереднім. Вони потрібні, перш за все, акціонерам підприємств, оскільки дають можливість оцінити здатність керувати їх капіталом. Аналіз проводиться лише в динаміці при здійсненні порівняльного аналізу рентабельності.
Світова практика свідчить, що підприємство повинно правильно вибрати склад показників рентабельності, які б дозволили кількісно й якісно оцінити діяльність підприємства в такому вигляді, щоб можна було використовувати в управлінні залежність між цією діяльністю та кінцевими результатами. На практиці цей вибір залежить від типу економіки, рівня розвитку ринкових відносин, особливостей побудови балансу та іншої звітності підприємств, їхніх галузевих особливостей, форм власності.
Наведені в даній статті показники підприємство може моделювати залежно від виду його діяльності.
Показники рентабельності усієї реалізованої продукції дають уяву про ефективність поточних витрат підприємства та дохідності продукції, що реалізується. Рентабельність реалізованої продукції показує, скільки прибутку припадає на одиницю реалізованої продукції. Вона визначається як відношення валового прибутку та собівартості реалізованої продукції.
РРП = ВП / С,
де РРП - рентабельність реалізованої продукції.
Рядок 050 (055) графа 3 ф. 2 / рядок 040 графа 3 ф. 2.
Зменшення свідчить про зниження попиту на продукцію підприємства.
Вищевказаним способом розрахунку рентабельності характеризується рівень ефективності тих коштів, які підприємства інвестували в виробництво та реалізацію своєї продукції. Великою перевагою показника є те, що рівень використання ресурсів можна аналізувати як для повного обсягу виробництва, так і щодо окремих видів продукції. Результати даного аналізу мають важливе значення при визначенні спеціалізації та продуктової структури підприємств. Інакше кажучи, величезний вплив на фінансовий стан підприємства має зростання ефективності виробництва та поліпшення його результативності.
Для того, щоб раціонально використовувати та ефективно керувати основними й оборотними засобами, необхідно враховувати й таке значення рентабельності реалізованої продукції:
РРП = ВП / ООЗ,
де ООЗ - середня залишкова вартість основних і оборотних засобів.
Рядок 050 (055)

 
 

Цікаве

Загрузка...