WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Переоцінка об’єктів бухгалтерського обліку відповідно до зміни цін і впливу інфляції: досвід зарубіжних країн та України - Реферат

Переоцінка об’єктів бухгалтерського обліку відповідно до зміни цін і впливу інфляції: досвід зарубіжних країн та України - Реферат

України".
Безумовно, такагосподарська операція не пов'язана із зміною ринкової кон'юнктури на певний вид основних засобів. ЇЇ також не можна розглядати як зміну корисності активу, оскільки така дооцінка проводиться без попереднього капітального ремонту, дообладнання, модернізації або іншого поліпшення.
Як правило, дооцінка повністю амортизованих об'єктів відображається в бухгалтерському обліку на підставі проведення експертної оцінки професійним оцінщиком. На сьогодні збільшення вартості таких активів обумовлене нормативною базою бухгалтерського обліку і не дозволене податковим законодавством.
П(С)БО 7 "Основні засоби" у п. 16 зазначає, що підприємство може переоцінювати об'єкт основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта суттєво відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У п. 17 цього стандарту визначено такий порядок розрахунку дооціненої вартості: якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта. Подібний підхід існує і щодо дооцінки нематеріальних активів, балансова вартість яких дорівнює нулю. У П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" в п. 21 записано наступне: якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта. Отже, П(С)БО 7 наголошує на незмінності суми нарахованого зносу таких об'єктів і нічого не визначає щодо подальшої амортизації. Разом з тим підприємства проводять дооцінку амортизованих об'єктів саме з метою їх подальшої амортизації, що є економічно не доцільним, суперечить МСБО, П(С)БО і створює прецедент для порушення податкового законодавства.
Статистичні дані свідчать про те, що зношеність основних засобів на підприємствах Україні досить висока. Так, ступінь зносу основних засобів у 2002 р. становив 47,3 %, з них у промисловості - 54,5 %, сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві - 49,3 %, будівництві - 59,3 % [13]. Частка основних засобів, які повністю амортизовані, але продовжують використовуватися, не наводиться у статистичних даних. Однак обстеження підприємств Київської, Запорізької та Донецької областей показало, що на ряді підприємств питома вага таких об'єктів сягає 10, 20 і навіть 30 відсотків їх загальної кількості. Дооцінка таких об'єктів економічно виправдана лише з метою подальшого продажу, передачі в оренду або використання як застави.
Для уникнення можливих зловживань щодо подальшого нарахування зносу дооцінених, але повністю амортизованих об'єктів, доцільно уточнити відповідні положення П(С)БО 7 і 8. Так, перше речення другого абзацу п. 17 пропонується викласти у такій редакції: "Якщо залишкова вартість об'єкта основних засобів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми зносу об'єкта та без подальшого його нарахування на дооцінену вартість".
Другий абзац п. 21 П(С)БО 8 викласти у такій редакції: "Якщо залишкова вартість об'єкта нематеріальних активів дорівнює нулю, то його переоцінена залишкова вартість визначається додаванням справедливої вартості цього об'єкта до його первісної (переоціненої) вартості без зміни суми накопиченої амортизації об'єкта та без подальшого його нарахування на дооцінену вартість".
Врахування запропонованих змін у П(С)БО 7 і 8 та у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів при їх доопрацюванні, а також при розробці Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку запасів і нематеріальних активів сприятиме підвищенню якості показників фінансової звітності після переоцінки об'єктів бухгалтерського обліку.
Література:
1. Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - С. 258; Хорнгрен И.Т., Фостер Дж. Бухгалтерский учет: управленческий аспект: Пер. с англ. / Под ред. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1995. - С. 258.
2. Основи економічної теорії: політекономічний аспект / Відп. ред. П.Н. Климко. - К.: Знання - Пресс, 2004, С. 346; Основи економічної теорії / А.А. Чухно (ред.) - К.: Вища школа, 2001. - С. 500; Мочерний С. В. Економічна теорія. - К.: Видавничий центр "Академія". - 1999. - С. 129; Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкин Ю. І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - С. 408.
3. Основи економічної теорії: політекономічний аспект. / Відп. ред. П.Н. Климко. - К.: Знання - Пресс, 2004. - С. 346; Гальчинський А.С., Єщенко П.С., Палкин Ю.І. Основи економічної теорії: Підручник. - К.: Вища школа, 1995. - C. 408; Основи економічної теорії. / А.А. Чухно (ред.) - К.: Вища школа, 2001. - С. 500.
4. Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет. Справочник - М.: Информ. - издательский дом "Филинь", 1997. - С. 138; Калюга Є.В. Проблеми забезпечення достовірності фінансової звітності із врахуванням впливу інфляції // Вісник податкової служби України. - 2001. - № 21. - С. 46-52, 46-49.
5. Сердюк В., Масич Л., Гончарова Н. Облік в умовах інфляції // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - № 1. - С. 4-8.
6. Блейк Дж., Амат О. Европейский бухгалтерский учет. Справочник - М.: Информ. - издательский дом "Филинь", 1997. - С. 264-267.
7. Соколов Я.В. Коректировка показателей бухгалтерской отчетности в условиях инфляции // Бухгалтерский учет. - 1999. - С. 88-98.
8. Ковалев В.В., Соколов Я.В. Учет в условиях инфляции // Бухгалтерский учет. - 1993. № 1. - С. 8-12, 10-11; Новодворский В.Д. Оценка статей баланса в условиях инфляции. // Бухгалтерский учет. - 1992. - № 12. - С. 10-15, 12-13; Коршикова Р.С. Вплив інфляції на фінансову звітність підприємства. // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 12. - С. 22-28, 24.
9. Міжнародні стандарти фінансової звітності 2004: Переклад з англійської / За ред. С.Ф. Голова. - К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2005. - Ч. 1. - С. 938.
10. Метьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета: Учебник / Пер. с англ.; Под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1999. - С. 336-339; Ковалев В.В., Соколов Я.В. Учет в условиях инфляции // Бухгалтерский учет. - 1993. - № 1 - С. 8-12, 11.
11. Лучко М., Остап'юк М. Бухгалтерський облік в умовах інфляції // Бухгалтерський облік і аудит. - 1994. - № 1 - С. 11-14, С. 13.
12. Краснобаев В. Переоценка основных фондов и амортизационная политика предприятия // Финансовый бизнес. - 2000. - № 9-10. - С. 48-53.
13. Статистичний щорічник України за 2003 рік / Державний комітет статистики України; За ред. Осауленка О.Г. - К.: Консультант, 2004. - С. 88.

 
 

Цікаве

Загрузка...