WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Оцінка біологічних активів сільських господарств - Реферат

Оцінка біологічних активів сільських господарств - Реферат

рекомендаціях суть, визначення чи обґрунтування такого поняття не подано. Вважаємо за доцільне подати обґрунтування даного поняття в Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку біологічних активів.
Крім того, існує проблема щодо визначеності поняття "очікувані витрати". Знову маємо ту ж картину: ні в П(С)БО 30 "Біологічні активи" [12], ні в інших стандартах, ні в методичних рекомендаціяхнемає трактування даного поняття. Але в П(С)БО 30 "Біологічні активи" [12] подано визначення поняття "витрати на місці продажу". Витрати на місці продажу це і є очікувані витрати, чи це різні поняття? На нашу думку, невизначеність поняття "місце продажу" потягнула за собою невизначеність у рівноцінності понять "очікувані витрати" та "витрати на місці продажу". З логічного погляду поняття "очікувані витрати" є більш ширше, ніж поняття "витрати за місцем продажу", оскільки до очікуваних витрат можна віднести всі передбачувані витрати, а до витрат на місці продажу - фактично здійснені витрати.
Згідно з Методичними рекомендаціями з обліку біологічних активів [7] витрати за місцем продажу є витратами зі збуту. Правда, це лише частина витрат зі збуту, які безпосередньо пов'язані з продажем біологічних активів на ринку, зокрема комісійні винагороди продавцям, брокерам, а також непрямі податки, що сплачуються при реалізації цих активів. Транспортні та інші витрати на збут до витрат на місці продажу не відносяться. Така постановка питання призведе до того, що різні статті витрат зі збуту будуть покриватися з різних джерел. Ці зміни неминуче вплинуть на організацію обліку витрат зі збуту з метою їхнього розподілу на витрати за місцем продажу, які зменшуватимуть справедливу вартість на дату балансу та інші витрати зі збуту, які будуть компенсуватися за рахунок прибутку.
Крім того, в практичній діяльності, тим більше в ринкових умовах, прогнози дуже часто не співпадають з фактом. Що ж тоді робити з сумою врахованих очікуваних витрат, але не виправданих (не здійснених) при продажу біологічних активів, або, навпаки, коли вони фактично значно перевищують суму враховану? Таких запитань можна ставити багато і вони потребують негайно вирішення. На нашу думку, всі ці моменти потрібно врахувати при підготовці та затвердженні Методичних рекомендацій з обліку біологічних активів.
За умов, коли справедливу вартість біологічних активів на дату балансу достовірно визначити не можна, вони визнаються в періоді, коли це стає можливим, за первісною вартістю. При цьому довгострокові активи - за первісною вартістю з урахуванням суми їхнього зносу і втрат від зменшення корисності відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" [8] і 28 "Зменшення корисності активів" [11], а поточні біологічні активи - відповідно до П(С)БО 9 "Запаси" [9].
Біологічні активи на дату балансу оцінюються, виходячи з цін, що склалися на звітну дату на відповідні біологічні активи на активному ринку. Визначення справедливої вартості додаткових біологічних активів базується також на цінах активного ринку. Встановлення цін активного ринку для сільськогосподарських підприємств на сьогодні є ще однією проблемою оцінки. Знову постає питання невизначеності: чи можна місцеві ринкові ціни вважати цінами активного ринку? На нашу думку, більш доцільним було б використання місцевих ринкових цін.
Методичними рекомендаціями з бухгалтерського обліку біологічних активів [7] рекомендовано для визначення цін аналізувати цінові пропозиції постійних контрагентів (покупців і заготівельних організацій) на біологічні активи, які оцінюються, та ціни підприємств регіону, які продають подібні біологічні активи. Але, на нашу думку, оцінка за ринковими цінами - "слизький" шлях, бо вони можуть часто змінюватися і навіть остаточний баланс у результаті стає нестійким і умовним. Це пряме спотворення балансу, поскільки при такій оцінці в баланс може вводитися прибуток, що дійсно не був одержаний, чи збитки, яких не потерпіли. Разом з тим не можна робити революцію, нічого не змінюючи. Такою "революцією" в обліку біологічних активів буде їхня оцінка за справедливою вартістю.
Застосування такої методики оцінки біологічних активів і додаткових біологічних активів за справедливою вартістю дозволить ще на один крок максимально наблизити національну методологію та методику бухгалтерського обліку до міжнародних стандартів фінансової звітності.
Бухгалтерія та облікова інформація існує не сама по собі і створюється не сама для себе, а для управління. Тому оцінка біологічних активів за справедливою вартістю - в фінансовому обліку та фактичною собівартістю - в управлінському дозволить проводити ефективний аналіз і приймати керівництву дієві управлінські рішення.
Література:
1. Баранцев М.С. Краткое руководство по счетоводству мелких сельськохозяйственных производств. - М.: Всероссийское кооп. издательство "Союз", 1927. - 108 с.
2. Гольц. Сельскохозяйсвенное счетоводство. - 2-е рус. издание. - М.: Вся Россия, 1923. - 48 с.
3. Дитякин Ф.Т. Основы сельскохозяйственного счетоводства. - М.: Экономическая жизнь, 1926. - 270 с.
4. Лаучек З., Краличек В., Стракова Л. и др. Бухгалтерский учет. - М.: Финансы и статистика, 1984. - 262 с.
5. Линник В.Г. Особливості побудови обліку і контролю за умови оренди в сільськогоспо-дарському виробництві. - К.: НМКВО, 1990. - 70 с.
6. Лупарев Д.Г. Балансовая оценка продукции сельского хозяйства // Счетоводство. - 1926. - С. 5-6.
7. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів (проект) // Облік і фінанси АПК. - 2006. - № 6. - С. 9-23.
8. П(С)БО 7 "Основні засоби" // Бухгалтерія. - 2001. - № 52/2 (467). - С. 42-46.
9. П(С)БО 9 "Запаси" // Бухгалтерія. - 2001. - № 52/2 (467). - С. 51-54.
10. П(С)БО 16 "Витрати" // Бухгалтерія. - 2001. - № 52/2 (467). - С. 72-77.
11. П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів" // www.visnuk.com.ua.
12. П(С)БО 30 "Біологічні активи" // www.visnuk.com.ua.
13. Смиренномудренский. Организация хозяйства и сельскохозяйственного счетоводства. - М.: Вся Россия, 1923. - 70 с.
14. Соколов Я.В. Очерки по истории бухгалтерского учета. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 400 с.
15. Соколов Я.В., Ковалев В.В. Отчетность в России конца XIX начала ХХ вв. // Бухгал-терский учет. - 1993. - № 9. - С. 40-43.
16. Утехин Н. Сельскохозяйственное счетоводство. - М., 1913. - 47 с.
17. Харитоненко М.Е. Учебная двойная сельскохозяйственная и торговая промышленная бухгалтерия. - 1908. - 10 с.
18. Чаянов А.В. Сільськогосподарська таксація. - М., 1925. - 187 с.
19. Чернышев В.Я. Оценка и учет продукции производства колхозов и совхозов. - М.: Книгосоюз, 1929. - 52 с.
20. Яругова А. Управленческий учет: опыт экономически развитых стран. - М.: Финансы и статистика, 1991. - 240 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...