WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Особливості обліку власного капіталу спільних підприємств - Реферат

Особливості обліку власного капіталу спільних підприємств - Реферат

операціями"
Переоцінено активи, внесені учасниками СП на суму отриманих вигід 423 "Дооцінка активів" 40 "Статутний капітал"
Переоцінено активи, внесені учасниками СП на суму отриманих ризиків 40 "Статутний капітал" 423 "Дооцінка активів"
Сформовано резерв 441 "Прибуток нерозподілений" 43 "Резервний капітал"
Використано резерв на покриття збитків звітного періоду 43 "Резервний капітал" 442 "Непокриті збитки"
Використано резерв на виплату дивідендів за привілейованими акціями 43 "Резервний капітал" 671 "Розрахунки за нарахованими дивідендами"
Фінансові результати діяльності СП залежать від прийнятої ним системи обліку та звітності. Документи, що регулюють окремі аспекти обліково-аналітичної діяльності СП, враховують певні їхні особливості, зокрема щодо складу витрат, які формують собівартість продукції. Так, в Україні до собівартості продукції СП додатково включаються витрати, пов'язані з особливостями складу витрат виробництва та обігу для підприємств з іноземни-ми інвестиціями:
- платежі на страхування іноземних інвестицій і ризиків зовнішньоекономічних операцій;
- амортизаційні відрахування зі створених за рахунок нових інвестицій в основних фондах та на імпортному устаткуванню, які використовуються для виробництва експортних товарів;
- витрати на службові відрядження, пов'язані з виробничо-комерційною діяльністю, у межах норм, встановлених законодавством для працівників вітчизняних підприємств.
Прибуток СП розподіляється згідно з чинним законодавством і статутом підприємства. Він спрямовується як на сплату податків, так і на виплату відсотків за довгостроковим кредитом, доходів засновникам, власникам цінних паперів, формування резервів, дивідендів за акціями.
Отже, при обліку використання прибутку СП буде проявлятися така специфіка:
- прибуток розподіляється між вітчизняними та іноземними учасниками або пропорційно їхнім внескам до статутного капіталу, або в іншій пропорції, зафіксованій установчими документами. Однак під час ліквідації СП майно розподіляється лише пропорційно внескам учасників до статутного капіталу. У разі припинення інвестиційної діяльності іноземний партнер має право на повернення своїх внесків не пізніше шести місяців від дня припинення цієї діяльності;
- іноземним інвесторам законодавчо гарантується компенсація і відшкодування збитків, включаючи втрачену вигоду і моральну шкоду, завдану їм внаслідок дій, бездіяльності або неналежного виконання державними органами чи їхніми посадовими особами передбачених законодавством обов'язків щодо підприємства з іноземними інвестиціями. Усі понесені витрати та збитки повинні відшкодовуватися на основі поточних ринкових цін або обґрунтованої оцінки, підтвердженої аудитором. Компенсація, що виплачується іноземному інвестору, повинна бути швидкою, адекватною і ефективною. Вона визначається на час фактичного здійснення рішення про відшкодування збитків. Суму компенсації потрібно виплачувати у валюті, в якій були здійсненні інвестиції, чи в будь-якій іншій, прийнятній для іноземного інвестора. З моменту виникнення права на компенсацію і до моменту її виплати на суму компенсації нараховуються відсотки згідно з середньою ставкою процента, за яким лондонські банки надають позики першокласним банкам на ринку євровалют (LIBOR);
- після фактичної виплати доходу нерезиденту з нього стягується додатковий 15-процент-ний податок на репатріацію, що певною мірою стимулює реінвестування [1, с. 112].
У цілому передбачаються різні варіанти використання прибутку зарубіжного учасника: трансферт (репатріація) всього або частини прибутку, купівля товарів для власних потреб; по імпортозамінній продукції - трансферт прибутку через закупівлю товарів або згідно з конкретними домовленостями. У зарубіжних спільних корпораціях часто існують обмеження, що накладаються на суму нерозподіленого прибутку з метою розширення підприємства. При цьому основні принципи розподілу чистого прибутку СП повинні бути закріплені його контрактною угодою. Облікову концепцію щодо розподільчих відносин СП наведено у табл. 3.
Таблиця 3
Облік прибутку спільного підприємства
Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
Проведено розподіл прибутку через дивіденди 441 "Прибуток нерозподілений" 443 "Прибуток, використаний у звітному році"
Отримано чистий прибуток СП 79 "Фінансові результати" 441 "Прибуток нерозподілений"
Отримано збиток СП 442 "Непокриті збитки" 79 "Фінансові результати"
Зменшено нерозподілений прибуток на суму зменшення частки контролюючого учасника 441 "Прибуток нерозподілений" 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі"
Віднесено перевищення суми зменшеної частки контролюючого учасника над сумою його внеску 442 "Непокриті збитки" 141 "Інвестиції пов'язаним сторонам за методом участі в капіталі"
Відраховано до резерву 441 "Прибуток нерозподілений" 43 "Резервний капітал"
Нараховано доходи майбутніх періодів від операцій між СП та контролюючими учасниками 682 "Внутрішні розрахунки" 69 "Доходи майбутніх періодів"
Визнано прибутком СП доходи майбутніх періодів 69 "Доходи майбутніх періодів" 70 "Доходи від реалізації"
Узагальнюючи сказане вище, потрібно наголосити на необхідності уточнення та упорядкування існуючого методологічного забезпечення обліку капіталу СП, і з цією метою пропонується створити зрозумілі для бухгалтерів облікові шаблони, що дозволить їм забезпечувати, згідно з Концептуальною основою Міжнародних стандартів фінансової звітності, якісні характеристикиконсолідованих звітів, таких як: зрозумілість, доречність, достовірність і зіставність.
Література:
1. Бабченко Т.Н. Учет внешнеэкономической деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 201 с.
2. Бухгалтерський облік і прийняття рішень: Навч. посібник. / За ред. П.С. Смоленюка. - Хмельницький: НВП "Евріка" ТОВ, 2001. - 380 с.
3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спец. "Облік і аудит" / За ред. Ф.Ф. Бутинця. - 6-те вид., доп. і перероб. - Житомир: ПП "Рута", 2005. - 756 с.
4. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посібник. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.
5. Голубович А.Д., Кулагин М.В. Валютные операции в коммерческих банках. - М.: АО "Менатеп-Информ", 1994. - 250 с.
6. Ключников С.В., Мездриков Ю.В. Учетно-аналитическое обеспечение совместной деятельности / Под ред. В.И. Бариленко. - Саратов: СГСЭУ, 2003. - 154 с.
7. Мікерін Г.І Бухгалтерский учет и финансовый анализ. - СПб.: Литера-Плюс, 1994. - 272 с.
8. Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" від 31.03.1999 р. № 87 // Електронна база даних "Законодавство".
9. Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 "Баланс" від 31.03.1999 р. № 87 // Електронна база даних "Законодавство".
10. Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 "Звіт про власний капітал" від 31.03.1999 р. № 87 // Електронна база даних "Законодавство".
11. Наказ Міністерства фінансів України "Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції" від 26.04.2000 р. № 91 // Електронна база даних "Законодавство".
12. Паршина Є.А. Финансовая отчетность. - М.: Омега-Л, 2001. - 354 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...