WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Організація обліку матеріальних запасів - Реферат

Організація обліку матеріальних запасів - Реферат


Реферат на тему:
Організація обліку матеріальних запасів
Реформування бухгалтерського обліку в Україні не проходить повз таку ділянку, як облік запасів. Оскільки запаси є однією з основних складових господарської діяльності будь-якого підприємства, а особливо переробної промисловості, то правильна організація обліку є запорукою збереження їх кількості та якості, зменшення матеріальних затрат і відходів тощо.
Організація обліку будь-якої ділянки полягає в цілеспрямованому впорядкуванні та удосконаленні механізму, структури та процесів бухгалтерського обліку. Значна плинність трансформаційних процесів в економіці країни та бухгалтерському обліку останнім часом змушують знову і знову повертатись до цього питання. Незважаючи на ряд публікацій з питань удосконалення організації обліку запасів (Ю.В. Бакун - в торговельних підприємствах, Н.П. Мельник - на підприємствах автотранспорту) багато питань потребують подальшого дослідження з метою вдосконалення та повної адаптації обліку до сучасних умов господарювання.
Організацію обліку запасів на підприємствах переробної промисловості доцільно розглядати в розрізі таких аспектів:
- фінансовий, управлінський та податковий облік запасів;
- документальне оформлення наявності та руху запасів за всіма стадіями ( придбання, переробка, реалізація);
- облік запасів за місцями їх зберігання та використання ( склади, кладові, цехи тощо);
- оцінка запасів на всіх стадіях їх просування та організація обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат;
- синтетичний та аналітичний облік запасів у бухгалтерії ( системи, форми обліку, рахунки першого, другого та третього порядку, реєстри обліку);
- організація роботи облікового апарату, що має відношення до обліку запасів (бухгалтери, матеріально відповідальні особи тощо).
Кожен з аспектів організації обліку запасів має цілий ряд проблемних питань сьогодення. З метою дотримання чинного законодавства України необхідно перш за все дотримуватись принципів бухгалтерського обліку господарської діяльності, в тому числі операцій з запасами:
- обачності щодо незавищення оцінки активів та незаниження обсягу їх витрат;
- повного висвітлення даних про фактичні та потенційні наслідки господарських операцій із запасами;
- послідовності застосування форм, методів і способів обліку запасів на підприємстві;
- автономності відображення запасів підприємства від майна власника;
- безперервності діяльності підприємства;
- доходи і витрати, пов'язані із запасами, відображаються в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів;
- відображення операцій з руху запасів щодо їх економічної суті;
- визначення пріоритетною оцінку запасів підприємства, виходячи із витрат на виробництво та придбання;
- вимірювання та узагальнення всіх господарських операцій з обліку запасів в єдиному грошовому вимірнику;
- періодичне визначення наявності запасів на певну дату на підприємстві та визначення обсягу їх витрат за відповідний період і відображення таких даних у звітності.
Організовуючи фінансовий облік запасів необхідно перш за все керуватися Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [1], національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 9 "Запаси"[2], який не суперечить міжнародному стандарту бухгалтерського обліку 2 "Запаси" [3].
При організації фінансового обліку запасів значну увагу потрібно приділяти напряму їх використання в подальшому у виробництві - як сировина та матеріали, для продажу - товари, видача спецодягу, виплата натуральної оплати праці готовою продукцією, використання на адміністративні потреби тощо. Зазначені особливості мають відповідний вплив на організацію обліку запасів.
З введенням у дію Закону "Про оподаткування прибутку підприємств" [4] було введено поняття податкового обліку, що відповідно зумовило особливість обліку запасів для цілей оподаткування. З цією метою суб'єкти господарювання - платники податку на прибуток - змушені вести облік приросту ( убутку ) балансової вартості покупних товарів, матеріалів, сировини (палива), комплектуючих виробів і напівфабрикатів на складах, у незавершеному виробництві і залишках готової продукції (у тому числі малоцінних предметів на складах ) та облік бракованих товарів, повернутих покупцями у разі здійснення гарантійних замін товарів, а також обліку покупців, які отримали таку заміну або послуги з ремонту (обслуговування).
При організації управлінського обліку запасів велике значення має його оперативність, забезпечення інформаційних потреб менеджерів усіх рівнів управління підприємством, зберігання комерційної таємниці тощо.
Організація документального оформлення руху запасів передбачає, перш за все, оформлення первинними документами усіх стадій просування товарно-матеріальних цінностей з усуненням дублювання, забезпечення цілісності та всебічності відображення господарських операцій і використання принципу випереджувального відображення з відходом від фіксації факту здійснення господарської операцій з руху оборотних засобів.
Значна кількість носіїв - первинних документів і реєстрів - типові й уніфіковані. Якщо типових або уніфікованих форм немає, розробляють власні форми. При цьому керуються загальними вимогами і методичними рекомендаціями: додержуються вимог законодавчих актів; розташовують поряд реквізити, які заповнює або обробляє одна особа, графи реквізитів, що перебувають у арифметичній та логічній залежності, графи тексту та коду тощо; довідкові дані розміщуються, як правило, на зворотній стороні документа.
Необхідно також визначити належність документа до топологічної структури обліку, характер призначення, склад потрібних документів, рух у процесі обробки, осіб, які повинні взяти участь в обробці, кількість примірників.
Комплекс робіт з визначення змісту форми носіїв облікової інформації умовно можна розділити на такі етапи:
1) визначення основних характеристик майбутньої форми;
2) визначення переліку необхідних реквізитів;
3) попереднє проектування зон розміщення інформації;
4) вибір форми розміщення реквізитів у зони;
5) монтаж форми носія в цілому (ескіз);
6) розрахунок загальної площі та вибір формату;
7) остаточне редагування та оформлення носія.
При розміщенні реквізитів необхідно врахувати такі особливості:
- послідовність розміщення їх повинна бути такою, як це передбачено при введенні в комп'ютер;
- необхідність дотримання логічного та арифметичного їх взаємозв'язку;
- зручність здійснення записів;
- легкість для читання.
Напрями використання запасів та інформаційні потреби різних видів обліку мають значний вплив на організацію обліку запасів за місцями їх зберігання (склади, комори, кладові тощо) та використання (цехи, дільниці тощо). Значну увагу потрібно звернути на організацію обліку допродажної підготовки товарних запасів, підготовку комплектуючихі запчастин для використання в господарській діяльності, використання матеріалів для ремонту тари, облік спецодягу після видачі його у використання, доробку готової продукції до використання у власному виробництві як сировини для наступного виробничого циклу тощо .
До проблемних питань сьогодення можна віднести вибір методу оцінки списання запасів: у виробництво, реалізацію, видачу як натуральну оплату праці, використання для власних господарських потреб, а також визначення первинної оцінки запасів і формування та калькуляція собівартості готової продукції. При цьому важливим є правильне визначення складових первинної вартості, в тому числі транспортно-заготівельних витрат та їх розподіл. Важливість вибору найбільш раціонального методу оцінки списання запасів полягає в складності його зміни в подальшому. Вибираючи метод оцінки списання запасів необхідно також врахувати можливість їх повернення. Особливо це стосується такого виду запасів, як товари, оскільки виникає

 
 

Цікаве

Загрузка...