WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік фінансових результатів діяльності в рибницьких господарствах: управлінський аспект - Реферат

Облік фінансових результатів діяльності в рибницьких господарствах: управлінський аспект - Реферат

організаційно-виробничої структури рибницького господарства та його центри відповідальності
Таблиця 1
Планові значення підконтрольних показників за центрами відповідальності на ВАТ "Київрибгосп" за 2002 р.
Впровадження системи обліку фінансових результатів за центрами відповідальності є результатом необхідності формування внутрішньої документації підрозділів, яка є важливим інструментом контролю та надає синтезовану і узагальнену інформацію для розрахунку кінцевого результату. Використання можливостей комп'ютерних технологій дозволяє розширити систему звітів і розвинути її до діалогової системи запитів необхідної інформації.
Відповідно до потреб керівництва в інформації необхідна правильна організація і упорядкування системи всіх звітів. Зрозуміло, що без застосування ПЕОМ це завдання буде складним і витратним. Важливою відмінністю автоматизованого обліку від ручного є значно більша гнучкість першого в понятті "обліковий період". Автоматизований облік, зберігаючи традиційний поділ періоду при веденні ручного обліку на місяць, квартал, рік, не дотримується лише цих обмежень. Звіти підрозділів підприємства можуть бути побудовані і роздруковані не лише за місяць, але й за декілька місяців або певний інтервал у межах місяця.
Звіт повинен бути простим для сприйняття, точним і лаконічним, назва документа і його розділів - адекватними і зрозумілими [5, с. 164]. Основними вимогами до складання управлінської звітності є:
- доцільність - інформація повинна відповідати певній меті;
- рентабельність - витрати на підготовку інформації не повинні перевищувати вигоди від її використання;
- об'єктивність - інформація повинна бути підготовлена і подана таким чином, щоб вона не була упередженою;
- адресність - інформація повинна бути доведена до відповідального виконавця з використанням найбільш ефективних методів;
- стислість - інформація повинна бути чіткою, не містити нічого зайвого;
- оперативність - інформація повинна бути готова до того часу, коли вона необхідна;
- співставність - у більшості випадків інформація повинна бути співставною за часом та за підрозділами підприємства.
Проте надто деталізована інформація може призвести до інформаційного перевантаження споживача і утруднювати її розуміння.
Серед форматів надання інформації в управлінській звітності можна виділити такі:
Табличний формат - найпоширеніша форма звітності. Забезпечує швидке прийняття інформації за наявності необхідних економічних знань. Компактний. Значну частину управлінської інформації можна подати лише на одній сторінці такого звіту.
Графічний формат - це сформовані графіки і діаграми. Графіки будуються на основі табличних даних для наглядного уявлення. Основною проблемою застосування графічного формату є те, що при одночасному відображенні великої кількості показників утруднено сприйняття інформації. Графічний формат застосовується для розробки і аналізу звітів щодо стратегії розвитку.
Текстовий формат - містить інформацію в формі пояснення. Укладач такого звіту має можливість зробити акцент на будь-яких моментах, пояснити взаємозв'язок і значення даних, що подано.
Успішне вирішення питань моделювання внутрішньої звітності можливе за умов функціонування чітко налагодженої системи руху єдиного інформаційного потоку. Щодо процесу прийняття рішень, облік є і системою формування інформації, і системою обробки даних. При веденні обліку вручну, що спостерігається у більшості рибницьких господарств, ці дві системи збігаються, оскільки обробка даних і відбір інформації для управ-ління здійснюються, як правило, на одних і тих же місцях, одними і тими ж особами. Якщо ж господарства впровадили або впроваджують обчислювальну техніку, виникає потреба у виділенні системи обробки даних. Господарські операції, які здійснюють структурні підрозділи, а також результати їх діяльності відображаються у системі бухгалтерського обліку через облікові номенклатури. Ділянка обліку фінансово-розрахункових операцій рибницького господарства оперує з обліковими номенклатурами кінцевого або підсумкового обліку.
Облікові номенклатури підсумкового обліку - це система показників, які характеризують стан засобів господарства, джерел їх утворення, фінансові результати діяльності. На цьому етапі відбувається формування узагальнюючої інформації, складаються відомості для заповнення форм періодичної та річної звітності. Підприємствам необхідно вирішити два основні питання: вибір облікових номенклатур і системи кодування.
Розробка облікових номенклатур доцільна і при ручному способі ведення обліку, оскільки в рибницьких господарствах спостерігається значний обсяг інформації, що потребує систематизації. Організація облікових номенклатур у веденні обліку попереджує дублювання, сприяє більш раціональному вибору первинних документів, облікових регістрів, формуванню оптимального документообігу. Крім того, для організації обліку фінансових результатів діяльності в умовах функціонування автоматизованих систем рибницьким господарствам доцільно проводити формування довідників на машинних носіях.
Аналіз функціональних можливостей існуючих програм з автоматизації обліку (1С: Бухгалтерія, Парус) показав, що всі вони дозволяють узагальнювати інформацію про фінансові результати згідно з вимогами національних стандартів обліку. Проте така модель не може повністю задовольняти потреби управління рибницьким господарством, оскільки вона є загальною і не дозволяє розподіляти інформацію за центрами відповідаль-ності. Вивчення питань обліку фінансових результатів за центрами відповідальності показало, що в сучасних умовахвідсутня методика організації та програмне забезпечення цього обліку. Не описано принципи його організації і в нормативно-правовій базі обліку. Враховуючи потребу рибницьких господарств у цій інформації, запропоновано алгоритм обліку фінансових результатів за центрами відповідальності в умовах застосування ПЕОМ (рис. 2).
Як видно з рис. 2, рівень автоматизації завдань обліку має істотний вплив на способи та методи обробки господарських операцій. Практичні дослідження свідчать, що при ручному обліку існує сувора послідовність: первинний документ - журнал-ордер - головна книга - оборотна відомість - звітність. Та при впровадженні обчислювальної техніки можна буде одержати за вказаний період дані про фінансові результати господарської діяльності, зробити аналіз і прийняти рішення, попередньо не складаючи регістрів. Одночасно вираховуються і обороти, і вихідні залишки синтетичних рахунків у зазначений період. Технологія одержання регістрів при автоматизованій та ручній формах обліку відмінна: перша не потребує безпосереднього рознесення операцій по тому чи іншому рахунку в облікові регістри, а ніби є загальним "сховищем" проведень, з якого можна в будь-який момент вилучити весь масив необхідної інформації.
Впровадження методики обліку фінансових результатів за центрами відповідальності дозволяє усунути зайве дублювання інформації, сприяє зменшенню трудомісткості, забезпечує досягнення необхідної оперативності одержання різноманітних відомостей в ході здійснення господарських операцій.
Запропоновані розробки спрямовані на раціоналізацію обліку фінансових результатів діяльності та прийняття на їх базі рішень, пов'язаних з майбутнім рибницьких господарств внутрішніх водойм України. У зв'язку з цим одержані результати є підставою не тільки для підведення підсумків звітного періоду, але й для подальшого прогнозування та аналізу фінансових результатів діяльності господарств рибної галузі.
Література:
1. Чумаченко Н.Г. Роль бухгалтерського обліку в управлінні собівартістю продукції // Бухгалтерський облік. - 1982. - № 5.
2. Риполь-Сарагоси Ф.Б. Основы фінансового и управленческого анализа. - М.: Издательство "ПРИОР", 2000. - 224 с.
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.99 р. № 996-XIV // Бухгалтерський облік і аудит. - 1999. - № 9. - С. 3-8.
4. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-практичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. - Дніпропетровськ, ТОВ Баланс-Клуб, 2001. - 832 с.
5. Аврова И.А. Управленческий учет. - М.: Бератор-Пресс, 2003. - 176 с.
6. Каверина О.Д. Управленческий учет: системы, методы, процедуры. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 352 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...