WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Внутрішній контроль як передумова посилення ролі банків у фінансовій системі України - Реферат

Внутрішній контроль як передумова посилення ролі банків у фінансовій системі України - Реферат

Видається, що, незважаючи на все різноманіття конкретних контрольних процедур, їх можна певним чином систематизувати. Систематизація, на нашу думку, може бути здійснена шляхом використання структури ієрархії цілей. Розглядаючи захист кредитної організації від несприятливих подій як головну мету внутрішнього контролю, можна виділити і певні підцілі. До них можна віднести: попередження несприятливих подій, їх запобігання і виявлення.
Оскільки, як неодноразово вказувалося, основною функцією внутрішнього контролю є завчасне, до появи несприятливих подій, усунення їх причин і умов, базовою (але не головною) ціллю (або завданням) внутрішнього контролю ми бачимо попередження несприятливих подій або, іншими словами, виявлення потенційних і реалізованих сфер ризику.
Попередження негативних явищ реалізується за допомогою проведення заходів, покликаних виключити ще не виниклі, але потенційно можливі несприятливі події. Такі несприятливі події розглядаються як родова категорія. Тобто йдеться про всю сукупність близьких за характером несприятливих подій, які можуть виникнути при здійсненні будь-якої діяльності. Заходи направлені на те, щоб виключити не одиничні випадки, а всю родову сукупність несприятливих подій. Вказані заходи захисту спрямовані в першу чергу на усунення передумов і умов, які можуть привести до несприятливих подій. Реалізація цієї цілі контролю досягається встановленням внутрішніх правил проведення операцій. Регламентація дій співробітників під час здійснення операцій перешкоджає діям, які можуть приводити до несприятливих подій. До цих контрольних процедур відносяться: розподіл повноважень і відповідальності, утворення органів і підрозділів кредитної організації, необхідних для здійснення контролю і інші заходи, здатні виключити несприятливі події до їх зародження.
Як правило, ці заходи можуть бути ефективними для попередження таких несприятливих подій: а) передумови або умови яких за своїми зовнішніми характеристиками помітно відрізняються від прийнятих стандартів; б) передумови або умови яких не допускаються до їх появи шляхом усунення самого середовища їх виникнення. До ситуації першого роду належать випадки, коли дії співробітників і інші параметри угоди, що укладається, відрізняються від прийнятих стандартів. Наприклад, баланс позичальника не відповідає встановленим банком вимогам. У цьому випадку механізм внутрішнього контролю повинен запобігти поганій операції. До ситуації другого роду може бути віднесено, наприклад, попередження конфлікту інтересів шляхом оптимального розподілу повноважень. Цей захід присікає середовище зародження потенційно можливих несприятливих подій (наприклад, пов'язаних із можливими шахрайськими операціями). Таким чином, запобіжний засіб контролю спрямований на гіпотетичні несприятливі умови, які можуть відбутися, а можуть і не відбутися.
Проте не всі можливі умови і причини виникнення несприятливих подій можуть бути відсіяні за допомогою заходів попередження. У деяких випадках складно оцінити ступінь відповідності параметрів операції (операції) стандартам і еталонам. В інших випадках самі стандарти і еталони недостатньо конкретні (наприклад, через складність ризиків, що приймаються). Іноді предмет контролю може за зовнішніми ознаками відповідати прийнятим стандартам і еталонам, тоді як його зміст, по суті, є негативним. Тому зберігається завдання запобігання негативним явищам. Це завдання контролю реалізується шляхом здійснення фактичних контрольних дій конкретними учасниками. Сюди входить розпізнавання і запобігання явищ негативних як за формою, так і за змістом. Крім того, тестуються встановлені практикою застережливої форми механізми, і за наслідками такого тестування в регламентуючі норми можуть вноситися корективи.
Незважаючи на наявність механізмів попередження і запобігання, стовідсоткової гарантії відсіву всіх негативних явищ добитися складно. Завжди залишається вірогідність реалізації несприятливих подій унаслідок складності умов або причин, або їх невірної оцінки. Тому необхідно або упевнитися у відсутності несприятливих наслідків виконаних операцій або, якщо несприятливих подій уникнути все ж таки не вдалося, то хоча б мінімізувати ступінь їх негативності для банку. Це завдання вирішується шляхом виявлення відхилень. Наприклад, виявляти відхилення можна шляхом моніторингу виданих кредитів. Виявляючи негативні явища, яким не запобігли, кредитна організація попутноудосконалює дві інші форми контролю шляхом виявлення для подальшого усунення причин і умов, що привели до несприятливих подій.
Система внутрішнього контролю також потребує постійного моніторингу і оцінки ззовні з метою виявлення та усунення наявних недоліків і підвищення ефективності діяльності. Оцінювання здійснюється, наприклад, службою внутрішнього аудиту або зовнішнім аудитором. При цьому оцінювання не входить у систему внутрішнього контролю, оскільки це призводило б до конфлікту інтересів оцінюючого суб'єкта.
Усі зазначені процедури контролю переслідують одну і ту ж головну мету: захист кредитної організації від несприятливих подій. При цьому кожна служить своїй підцілі: попередженню, запобіганню, виявленню несприятливих подій і оцінці системи. Тому відсутність якої-небудь з них знижує загальну ефективність системи внутрішнього контролю.
Отже, можна зробити висновок, що з метою подальшого розвитку складових банківської системи необхідним є створення ефективної системи внутрішнього контролю, першим кроком до побудови якої є чітке визначення його мети і цілей.
Література:
1. Аудит банков: Учеб. пособие / Под ред. Г.Н. Белоглазовой, Л.П. Кроливецкой, Е.А. Лебедева. - М.:Финансы и статистика, 2002. - 352 с. - С. 54.
2. Губенко С.М., Мозгова О.П. Посібник для внутрішніх аудиторів банківських установ України / За редакцією О.І. Кіреєва. - Харків: Видавництво "Штріх", 2000. - 360 с. - С. 7.
3. Управління активами і пасивами та менеджмент фінансових ризиків у комерційному банку // Український інвестиційний журнал "Welcome". - 2001. - № 7-8. - С. 24-32.
4. Колодізєв Д.М., Чмутова І.М., Губарева І.О. Фінансовий менеджмент у банках: концептуальні засади, методологія прийняття рішень у банківській сфері: Навч. посіб. - Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 408 с. - С. 37.
5. Банківський менеджмент: Навч. посіб. / Кириченко О.А., Гіленко І.В., Роголь С.Л. та ін.; За ред. О.А. Кириченка. - 3-тє вид., - К.: Знання-Прес, 2002. - 438 с. - С. 147.
6. Банківський менеджмент: Підручник / За ред. О.А. Кириченка, В.І. Міщенка. - К.: Знання, 2005. - 831 с. - Вища освіта ХХІ століття. - С. 596.
7. Спяк Г.І., Фаріон Т.I. Облік і аудит у банках: Навчальний посібник. - К.: Атіка, 2004. - 328 с. - С. 28.
8. Шелудько Н.М. Управління фінансовою стійкістю комерційних банків. Монографія - К.: Ін-т економіки НАНУ, 2002. - 228 с. - С. 157.
9. Кочетков В.М. Забезпечення фінансової стійкості сучасного комерційного банку: теоретико-методологічні аспекти. Монографія. - К.: КНЕУ, 2002. - 238 с. - С. 53.
10. Петрук О.М. Банківська справа: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця. - К.: Кондор, 2004 - 461 с. - С. 408.
11. Тим, хто нехтує законом. Контроль, ревізія та аудит у комерційних банках України / За ред. Г.Г. Мумінової-Савінової. - К.: Факт, 2001. - С. 8.
12. Положення про організацію внутрішнього аудиту в комерційних банках України, затверджено Постановою НБУ від 20.03.98 № 114.
13. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, затверджено Постановою НБУ від 02.08.2004 № 361.
14. Basel Committee on Banking Supervision. Consultative Document. The New Basel Capital Accord. - 2003. April.
15. Система внутрішнього контролю в банках: основи організації (Базельський комітет із банківського нагляду, вересень 1998 року).

 
 

Цікаве

Загрузка...