WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Виникнення зобов’язань, їх класифікація та відображення у фінансовій звітності - Реферат

Виникнення зобов’язань, їх класифікація та відображення у фінансовій звітності - Реферат

вважати, що зобов'язання виникають унаслідок минулих подій, то в цьому випадку неможливо використання такого елементу методу бухгалтерського обліку, як подвійний запис, який передбачає відображення кожної господарської операції одночасно на двох рахунках.
Крім того, порушується такий принцип бухгалтерського обліку, що наводиться у ст. 4 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [10], а саме "нарахування та відповідність доходів і витрат - для визначення фінансового результату звітного періоду необхідно порівняти доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності в момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати грошових коштів". Отже, нарахування заробітної плати працівникам за виготовлення продукції відображається у складі витрат у тому ж звітному періоді, коли вона була виготовлена і реалізована, тобто одержано дохід від її продажу, а не під час виплати заробітної плати після закінчення звітного місяця, тобто в результаті "минулих подій".
Зміст минулої події наводить М.С. Пушкар, а саме "минулі події - це ті, які призвели до зобов'язань підприємства, пов'язаних із придбанням активів (необоротних, нематеріальних, оборотних грошових коштів та інших), у розрахунку на отримання від їх використання більшої вигоди, ніж очікуване скорочення (зменшення) ресурсів при погашенні заборгованості" [11].
Ознака ж "минулих подій", що все ж таки впливає на виникнення зобов'язань, знаходить своє місце у деяких господарських операціях, таких як: нарахування податкового боргу (недоїмки), пені, штрафних санкцій, що підлягають перерахуванню до бюджету, або інших кредиторів, внаслідок заподіяння шкоди, завданих збитків, одержаних претензій. Ці види зобов'язань виникають у зв'язку з несвоєчасним погашенням попередніх зобов'язань, невиконанням умов договору, тобто дійсно в результаті минулих подій.
З іншого боку, визначення зобов'язань згідно з Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" є дуже важливим, оскільки визначає ті характеристики зобов'язань, що впливають на визнання цієї позиції як такої. Залежно від варіювання цих характеристик заборгованість може бути визнана і відображена як зобов'язання або ні, можуть змінюватись оцінка та характеристика зобов'язань на момент здій-снення бухгалтерських записів і складання фінансової звітності та у майбутньому. До того ж, правила обліку зобов'язань дуже тісно пов'язані з іншими положеннями бухгалтерського обліку. Тому уникнути проблем з обліком зобов'язань неможливо, не побудувавши відповідним чином інші елементи облікової системи, такі як: облік доходів і витрат, облік активів, власного капіталу тощо.
У Балансі підприємства зобов'язання відображаються за строком їх погашення. Для поточних зобов'язань відведено окремий розділ. Інші критерії зобов'язань поєднуються в одній статті балансу або поєднують декілька таких статей. Так, стаття "Короткострокові кредити банків" відображає заборгованість з одержаних кредитів, але цю статтю можна віднести і до складу забезпечених зобов'язань, якщо кредит одержано під заставу. У статті "Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги" відображається заборгованість перед постачальниками за одержані товари, роботи, послуги згідно з заключеними контрактами. Але якщо під цю заборгованість видано вексель, то ця сума заборгованості вже повинна відображатись по статті "Векселі видані". Крім того, вексель є забезпеченням зобов'язань. Такі випадки поєднання декількох критеріїв систематизації зобов'язань потребують додаткових пояснень.
Вибір тільки двох критеріїв представлення зобов'язань у балансі призводить до того, що структура статей пасиву балансу у розрізі зобов'язань може допускати дублювання за різними ознаками. Тому не завжди можливе однозначне віднесення зобов'язань до тієї чи іншої статті балансу. У цьому випадку необхідно надати додаткові пояснення стосовно окремої статті або статей балансу у примітках до фінансової звітності.
В існуючих Примітках до фінансової звітності наведені роз'яснення тільки стосовно такого виду зобов'язань, як забезпечення. Окремий розділ у Примітках призначено для наведення інформації стосовно дебіторської заборгованості з зазначенням строків її погашення. Стосовно довгострокових і поточних зобов'язань такої інформації у Примітках до фінансової звітності немає.
У Примітках до фінансової звітності повинна відображатись інформація відносно виникнення, існування та погашення зобов'язань, витрат, які можуть бути з ними пов'язані. У Примітках до фінансової звітності необхідно наводити таку інформацію щодо поточних зобов'язань:
- суми та строки погашення поточних зобов'язань;
- суми та строки погашення зобов'язань, які були перекласифіковані (виключені зі складу поточних зобов'язань) з обґрунтуванням причин такого виключення;
- перелік і суттєві суми зобов'язань, включених до складу статті балансу "Інші поточні зобов'язання".
Отже, необхідно переглянути вищенаведені терміни щодо визначення зобов'язань, що застосовуються у Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" [10] та відповідних Положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку [7, 8, 9] і упорядкувати їх відповідно до принципів бухгалтерського обліку та елементів його методу. Крім того, необхідно наводити у Примітках до фінансової звітності роз'яснювальну інформацію щодо виникнення, строків погашення та структури окремих статей поточних зобов'язань, так як ця інформація може бути використана при оцінці ліквідності та платоспроможності підприємства.
Література:
1. Бегте Йорг. Балансоведение. - М.: Бухгалтерський учет, 2000. - 454 с.
2. Вещунова Н.Л., Фомина Л.Ф. Бухгалтерський учет на предприятиях различных форм собственности: Учебно-практическое пособие. - М.: Магис, 1999. - 525 с.
3. Грачова Р. Зобов'язання як елемент фінансової звітності, або бухгалтерський нарис про події та наслідки // Бухгалтерія. - 2001. - № 32/1. - С. 53-56.
4. Голов С.Ф., Костючено В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. - К.: Лібра, 2001. - 840 с.
5. Зобов'язальне право: теорія і практика: Навчальний посібник / За ред. О.В. Дзера. - 2000. - 910 с.
6. Лановий В. Гальмування розвитку економіки України за діючої владно-управлінської системи // Економіка. - 2002. - № 11. - С. 14-15.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затв. наказом МФУ від 01.03.1999 р. № 87.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку2 "Баланс", затв. наказом МФУ від 01.03.1999 р. № 87.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 "Зобов'язання", затв. наказом МФУ від 31.01.2000 р. № 20.
10. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України (зі змінами і доповненнями) від 16.07.99 р. № 996-ХІV.
11. Пушкар М.С. Національні стандарти бухгалтерського обліку України. - Тернопіль: Лілея, 2000. - 100 с.
12. Хендриксен Є.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 1997. - 576 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...