WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Визначення прибутку для оподаткування - Реферат

Визначення прибутку для оподаткування - Реферат

виконувати своє призначення, їх регулююча функція при цьому значною мірою послабиться. Водночас коло пільг не може бути і занадто широким, тому що податковий механізм "розмивається", втрачає чіткість. Враховуючи це, недоцільно в директивному порядку наперед встановлювати коло пільг і час їх дії. Необхідно, в разі виникнення відповідної ситуації, їх скасувати, якщо зникає в них потреба. Якщо буде достатнє економічне обґрунтування доцільності застосування тієї або іншої пільги, то вона повинна вводитися, тому що від цього завжди буде економічний ефект [1]. Саме така система щодо оподаткування прибутку повинна бути врахована під час підготовки проекту Податкового кодексу.
З цією метою пропонуємо у робочому плані рахунків підприємств облік постійних різниць вести у системному порядку на окремих субрахунках. Для обліку доходів, які не включатимуть у валові доходи, пропонуємо відкрити субрахунок 747 "Доходи, які зменшують оподаткований прибуток", а для витрат, які не входитимуть у валові витрати, - 851 "Витрати, які збільшують оподаткований прибуток". Дані субрахунки будуть транзитними, де по дебету і кредиту нагромаджуватимуться суми валових доходів, валових витрат, які не включаються у валові доходи й валові витрати, без ПДВ.
Введення цих субрахунків не порушує вимоги Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій.
При відображенні доходів, які не включатимуться у валові доходи, пропонуємо складати такі бухгалтерські проводки.
1. На суму одержаного доходу при відвантаженні продукції, в рахунок наступної оплати, що не включається у валові доходи підприємства (без ПДВ, акцизного збору):
1.1. Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";
Кт 747 "Доходи, які зменшують оподаткований прибуток".
1.2. Дт 747 "Доходи, які зменшують оподаткований прибуток";
Кт 701 "Доходи від реалізації готової продукції" та ін.
2. На відображення податку на додану вартість, акцизний збір:
Дт 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями";
Кт 641 "Розрахунки за податками".
При відображенні витрат, які не включаються у валові витрати підприємства:
1. Сума оприбуткованих товарно-матеріальних цінностей, які не включаються у валові витрати:
1.1. Дт 851 "Витрати, які збільшують оподаткований прибуток";
Кт 631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками".
1.2. Дт 20 "Виробничі запаси" та ін.;
Кт 851 "Витрати, які збільшують оподаткований прибуток".
2. На суму податку на додану вартість (акцизного збору):
Дт 641 "Розрахунки за податками";
Кт 631 " Розрахунки з вітчизняними постачальниками".
Приклад.
1. Підприємство реалізувало сільськогосподарську продукцію за договірними цінами на суму 1800,00 грн, у т.ч. ПДВ 300,00 грн.
2. Підприємство нарахувало і сплатило в бюджет штраф та пеню на суму 437,00 грн.
3. Відшкодування добових при відрядженні особи, яка перебуває у трудових відносинах з підприємством за 4 дні (без харчування) в межах України у сумі 150,00 грн. Слід зазначити, що граничні норми добових витрат, які включаються у валові витрати при відрядженнях у межах України, становлять до 18 грн. У нашому прикладі у валові витрати буде включена сума в розмірі 72 грн. (4 х 18).
4. Витрати підприємства на придбання літератури, яка не пов'язана з інформаційним забезпеченням діяльності, - 76,00 грн.
5. Доходи, одержані від реалізації на митній території України спеціальних продуктів дитячого харчування власного виробництва, що мотивують збільшення обсягів виробництва - 3600,00 грн. (в т.ч. ПДВ - 600,00 грн).
Пропонуємо таблицю господарських операцій, на підставі якої визначимо фінансовий результат і прибуток у податковому обліку.
Визначимо фінансовий результат на рахунку 791 "Результат основної діяльності", порівнюючи дебетові і кредитові обороти (226,00 + 437,00) - 3900,00. Отже, прибуток підприємства від реалізації продукції становить 3237,00 грн. У податковому обліку прибуток дорівнює 1428,00 (1500,00 - 72,00).
Прибуток для оподаткування за допомогою рахунків бухгалтерського обліку: визначимо обороти на субрахунках 747 "Доходи, які зменшують оподаткований прибуток" (2400,00 грн.) та 851 "Витрати, які збільшують оподаткований прибуток"(437 + 78 + 76 = 591 грн.), коригування фінансового результату, визначеного на рахунку 791 "Результат операційної діяльності":
Фінансові результати - 3237,00 грн.;
(-) Доходи, які зменшують оподаткований прибуток, - 2400,00 грн.;
(+) Витрати, які збільшують оподаткований прибуток, - 591,00 грн.;
Отже, прибуток, визначений у системі Плану рахунків, становить 1428,00 грн., відповідно до якого оподаткований прибуток визначатиметься на рахунках бухгалтерського обліку. Підхід має переваги в точності, достовірності й самоконтролі, що дасть можливість систематично вести облік постійних різниць. Проте при здійсненні такого обліку можливе допущення по-милок, але їх швидко виявляють та виправляють, оскільки такий підхід забезпечується подвійним записом господарських операцій та звіркою даних аналітичних регістрів і Головної книги.
Таблиця 1
Визначення прибутку в бухгалтерському та податковому обліку
Запропонована методика визначення прибутку для оподаткування не суперечить основним вимогам положень бухгалтерського обліку, а лише дає можливість використовувати спільну інформаційну базу. В основу даної методики покладено те, що інформаційне навантаження несуть обороти на запропонованих нами рахунках у кореспонденції із рахунками сьомого, восьмого і дев'ятого класів. Тобто дана методикапобудована так, що інформація, яка міститься на субрахунках 747 "Доходи, які зменшують оподаткований прибуток ", 851 "Витрати, які збільшують оподаткований прибуток", ніяк не впливатиме на розрахунок фінансового показника, а лише створить базу для розрахунку оподаткованого прибутку і сприятиме ви-користанню загальної інформаційної бази, що дозволить зменшити трудомісткість податкових розрахунків та підвищити рівень контролю.
Для такої методики автор пропонує застосовувати регресивну шкалу оподаткування прибутку, суть якої полягає в тому, що кожний наступний приріст прибутку оподатковується за нижчою податковою ставкою. Це дасть можливість зацікавити платників податку на прибуток у збільшенні одержаного прибутку.
Реалізація запропонованої методики на практиці не вимагає внесення змін до Плану рахунків бухгалтерського обліку, оскільки підприємствам дозволено доповнювати План новими субрахунками (рахунками другого, третього порядків) із збереженням кодів (номерів) субрахунків загальнодержавного плану.
При запровадженні такої системи оподаткування обліковим працівникам не потрібно позасистемно обліковувати валові доходи і валові витрати та скла-дати громіздку Декларацію про прибуток. Такий порядок обліку зменшить трудомісткість облікової роботи.
Отже, враховуючи, що методи перевірки, повноти і достовірності результатів у податковому обліку мають велике значення для кожного платника податків, запровадження пропозицій автора має суттєве практичне значення. Така методика визначення прибутку для оподаткування підприємствам дозволить максимально наблизити податковий облік до бухгалтерського та забезпечити надійність і прозорість контролю вихідних даних для обчислення податку на прибуток.
Література:
1. Бородкин А.С. Бухгалтерские тупики в налоговом законодательстве // Світ бухгалтерського обліку. - 1998. - № 1. - С. 33-38.
2. Валуєв Б. Проблема управленческой ориентации бухгалтерского учета // Світ бухгалтерського обліку. - 1998. - № 4. - С. 3-7.
3. Дем'яненко М.Я., Алексійчук В.М., Борщ А.Г. та ін. Фінанси в період реформування аг-ропромислового виробництва / За ред. М.Я. Дем'яненка. - К.: ІАЕ УААН, 2002. - С. 185-186.
4. Интервью с С.Д. Шаталовым // Бухгалтерский учет. - 1995. - № 12. - С. 8-10.
5. Амоша О.І. Організаційно-економічні проблеми детінизації економіки // Вісник Тернопільської академії народного господарства. - 2000. - № 15-2. - С. 12-19.
6. Лінник С.В. Види обліку та перспективи їх розвитку // Удосконалення обліку та аналізу господарської діяльносгі на основі впровадження нових Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні: Тези доповідей на міжнародній науково-практичній конференції (16-18 жовтня 2000 р.). - К.: КНЕУ, 2000. - С. 57-58.

 
 

Цікаве

Загрузка...