WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський і податковий облік витрат і їх вплив на фінансові результати - Реферат

Бухгалтерський і податковий облік витрат і їх вплив на фінансові результати - Реферат

прибуток";
- дебет рахунка 17 "Відстрочені податкові активи";
- кредит рахунка 64 "Розрахунки з бюджетом" субрахунок 641 "Податок на прибуток".
2. Перерахування податку до бюджету, сплата авансових платежів:
- дебет рахунка 641 "Розрахунки з бюджетом";
- субрахунок 641 "Податок на прибуток";
- кредит рахунка 31 "Рахунки в банках".
Авансові платежі сплачуються щомісяця до 25 числа наступного за звітним місяцем згідно з даними Декларації на прибуток за попередній прибуток, тобто відповідно до інформації податкового обліку. Дані декларації подаються квартально і терміни не точні.
3. Сплата інших обов'язкових платежів за рахунок використання прибутку звітного року.
Нарахування податку на нерухомість:
- дебет рахунка 443 "Використання прибутку звітного року";
- кредит рахунка 641 "Розрахунки з бюджетом" субрахунок " Розрахунки за податками".
Спрямування коштів до фонду виплати дивідендів:
- дебет рахунка 443 "Використання прибутку звітного року";
- кредит рахунка 67 "Розрахунки з учасниками", одночасно на суму нарахованого податку на дивіденди (30 %);
- дебет рахунка 443 "Використання прибутку звітного періоду";
- кредит рахунка 641 "Розрахунки за податками й платежами".
Спрямування прибутку на створення резервного капіталу:
- дебет рахунка 443 "Використання прибутку звітного періоду";
- кредит рахунка 43 "Резервний капітал".
Наприкінці року рахунки 443 "Використання прибутку звітного року" і 442 "Непокриті збитки" закриваються проводкою:
- дебет рахунка 441 "Прибуток нерозподілений";
- кредит рахунків 442 "Непокриті збитки";
- дебет рахунка 443 "Використання прибутку звітного року".
У бухгалтерському обліку використання прибутку на інші цілі обліковується як звичайні витрати звітного періоду на рахунках класу 9 "Витрати діяльності" згідно з Інструкцією 291 "Про застосування Плану рахунків" [2, 55-56].
У податковому обліку, відповідно до Закону України № 283/97 ВР, статті 5, п. 5.3, не включаються до складу валових витрат на:
- організацію та проведення прийомів, презентацій, свят, розваг і відпочинку, придбання та розповсюдження подарунків (крім благодійних внесків і пожертвувань неприбутковим організаціям, визначених пунктом 7.11 цього Закону, та витрат, пов'язаних із проведенням рекламної діяльності, які регулюються нормами підпункту 5.44 цієї статті);
- придбання лотереї, участь у азартних іграх;
- фінансування особистих потреб фізичних осіб, крім нарахування заробітної плати;
- сплату вартості торгових патентів, яка враховується у зменшення податкових зобов'язань платника податку;
- сплату штрафів та/або неустойки чи пені за рішенням сторін договору або за рішенням відповідних державних органів, суду, арбітражного або третейського суду;
- утримання органів управління об'єднань платників податку, включаючи утримання холдингових компаній, які є окремими юридичними особами;
- виплату емісійного доходу на користь емітента корпоративних прав;
- суми збитків платника податку, понесених у зв'язку з продажем товарів (робіт, послуг) або їх обміном за цінами, нижчими за звичайні (додаток Б);
- будь-які витрати, не підтверджені відповідними розрахунковими, платіжними та іншими документами;
- витрати, пов'язані зі стоянкою та паркуванням легкового автотранспорту;
- виплату дивідендів.
Ураховуючи, що основною обліково-інформаційною базою даних є дані бухгалтерського фінансового обліку, пропонуємо для обліку перелічених витрат застосувати рахунок 949 "Інші витрати операційної діяльності" шляхом введення до нього таких субрахунків:
- 9 491 "Інші витрати операційної діяльності" (включаються до складу валових витрат);
- 9 492 "Витрати, пов'язані з утриманням і експлуатацією об'єктів соціально-культурно-побутової сфери";
- 9 493 "Інші витрати, що не включаються до складу валових витрат" або застосувати рахунок 977 "Інші витрати діяльності" відкриваючи відповідні субрахунки.
Такий облік, на нашу думку, дозволить бухгалтерам відмовитись від ведення додаткових регістрів з обліку вищенаведених витрат, економити час для вибірки даних при складанні Декларації про прибуток.
Згідно з вимогами П (С) БО 3 "Звіт про фінансові результати" та П (С) БО 17 "Податок на прибуток", сума податку на прибуток повинна визначатися з урахуванням сум відстрочених податкових активів (зобов'язань).
Для вирішення цього завдання нами запропонована методика ведення аналітичного обліку відстрочених податків (зобов'язань), зокрема й постійних різниць (додаток А). На основі цих даних одночасно з визначенням сум відстрочених податкових активів (зобов'язань) можна буде аналізувати вплив відповідних факторів на розмір витрат з податку на прибуток для прийняття оперативного управлінського рішення, контролювати своєчасність закриття рахунка 17 "Відстрочені податкові активи" і 54 "Відстрочені податкові зобов'язання".
Також зазначимо, що запропонована методика, апробована нами під час проведення аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності за 2001 рік на підприємствах: завод "Більшовик", ЗАТ "Київвтормет", Лубенський верстатобудівельний завод, Київське підприємство "ОТІ", схвалена головними бухгалтерами вищеназваних підприємств і прийнята для впровадження.
Дотримання фінансової іплатіжної дисципліни, чесність у взаємовідносинах із партнерами, зокрема з державою, є найважливішими принципами підприємництва. Порушення цих принципів вимагає економічних санкцій, розмір яких регулюється державою.
Несвоєчасно внесені суми податків та обов'язкових платежів до бюджету, позабюджетних і цільових фондів держави вимагають економічних санкцій у вигляді пені та штрафів (таблиця 1). Це прямо впливає на величину прибутку, що залишається у розпорядженні підприємства, зменшуючи можливість використання коштів на розширення виробництва, здійснення інвестицій розширення соціальної сфери, збільшення суми дивідендів.
На підставі проведеного дослідження можна зробити висновок, що діючі нині методи оподаткування прибутку підприємств є відчутним гальмом розвитку науково-технічного прогресу, так як оподатковується не реальний прибуток (за бухгалтерським обліком), а валовий (за податковим обліком). Це не дозволяє підприємствам (особливо промисловим виробникам) оновлювати свій парк основних засобів, придбавати необхідну кількість виробничих запасів, збільшувати заробітну плату працюючим. У результаті цього уповільнюються темпи зростання виробництва, зростає соціальна напруженість, спостерігається збільшення кількості безробітних. На нашу думку, виходом з цієї ситуації є тільки справедливе визначення податку на прибуток та розподіл прибутку (доходу) між суб'єктами за допомогою диференційованого оподаткування за галузями та підприємствами (за даними бухгалтерського обліку - фінансової звітності).
Таблиця 1
Розмір економічних санкцій за несвоєчасне внесення обов'язкових платежів до бюджету та підстави для їх нарахування
Література:
1. Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 3.
2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22.05.97 № 283/97 ВР // Все про бухгалтерський облік. - 1999 - № 53.
3. Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій: Інструкція Міністерства фінансів України від 30.11.99 // Бухгалтерський облік і аудит. - 2000. - № 1. - С. 14 - 65.
4. Податок на прибуток: Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 17 від 20.01.01. № 4715238 // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - № 2. - С. 7-10.
5. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник за редакцією. Ф.Ф. Бутинця - Житомир: ЖІТІ., 2000. - 608 с.
6. Кузнецова Ю. Эволюция концепции прибыли // Бухгалтерский учет. - 1992. - № 1. - С. 225-228.
7. Маркс К. Капитал. - Т. З. - С. 285.
8. Намазалиев Г.В. Экономический анализ хозяйственной деятельности в материально-техническом снабжении: Учебное пособие. - М.: Финансы и статистика, 1990. - 320.
9. Система бухгалтерского учета на предприятиях Франции // Министерство экономики и финансов (Франция). 1991: Пер. с французского/ Ассоциация бухгалтеров и аудиторов Росии. - М., 1993. - 197 с.
Додаток А
Методика ведення оперативного обліку відстрочених активів
(зобов'язань) за _______200__р.,
(для розрахунку суми податку на прибуток)
Додаток Б
Відображення господарських операцій від іншої діяльності в системі бухгалтерського обліку та їх вплив на податковий облік
Рис. 1. Схема розподілу прибутку підприємства

 
 

Цікаве

Загрузка...