WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Аналіз шляхів формування дивідендної політики спільного підприємства - Реферат

Аналіз шляхів формування дивідендної політики спільного підприємства - Реферат

достовірної інформації про нарахування і виплати дивідендів та виникнення і погашення заборгованості по них розглянемо порядок їх відображення в фінансовій звітності.
Відповідно до П(С)БО 2 "Баланс" у статті 590 "Поточні зобов'язання за розрахунками з учасниками" відображається заборгованість спільного підприємства його засновникам, пов'язана з розподілом прибутку, тобто з нарахуванням дивідендів.
Виплачену емітентом суму дивідендів необхідно відобразити в рядку 350 "Виплачені дивіденди" Звіту про рух грошових коштів П(С)БО 4. Крім того, суми виплачених дивідендів зазначаються в рядку 140 "Виплати власникам (дивіденди)" Звіту про власний капітал П(С)БО 5 відповідно до джерел виплати дивідендів.
Якщо ж рішення про виплату дивідендів було прийнято після складання звітності, то інформацію про нараховані та виплачені дивіденди розкривають у примітках до фінансової звітності П(С)БО 6.
Суми грошових надходжень у вигляді дивідендів відображають у рядку 220 "Одержані дивіденди" Звіту про рух грошових коштів, а нараховані для отримання дивіденди в рядку 120 "Інші грошові доходи" Звіту про фінансові результати.
До прийняття П(С)БО 4 дані про дивідендні виплати, відображені в різних формах звітності, на думку іноземних учасників СП, не в повному обсязі характеризувати фінансовий стан спільного підприємства та його майбутні перспективи. Тому вони пропонували українським бухгалтерам звернути увагу на міжнародну форму "Звіту про грошові потоки", яка узгоджувала розмір грошових активів спільного підприємства на початок і кінець звітного періоду, показуючи надходження та витрачання грошових засобів за всіма можливими напрямами, а також служила дуже зручним інструментом для визначення ліквідності СП.
Аналогом міжнародної форми "Звіту про грошові потоки" став прийнятий в Україні "Звіт про рух грошових коштів" П(С)БО 4, який на даний момент є джерелом інформації про аналіз руху фінансових потоків спільного підприємства при дослідженні кредитоспроможності, прогно-зуванні фінансового стану, розробці бізнес-планів. Від прогнозування грошових потоків спільних підприємств, які застосовуються для оцінки інвестиційної привабливості та макроекономічних показників, також залежать і можливі дивідендні виплати.
Таким чином, введення до складу фінансової звітності "Звіту про рух грошових коштів" є надзвичайно важливим етапом у забезпеченні інфор-маційними потребами управління фінансовими потоками СП, оскільки він розкриває взаємозв'язок між наявністю грошових коштів і балансом, показує їх зміни і дає можливість з'ясувати, чому, наприклад, спільне підприємство має прибуток, але не має реальних грошових коштів для виплати дивідендів.
Таким чином, однією з умов подальшого функціонування спільних підприємств акціонерної форми власності на ринку України є правильний вибір дивідендної політики, яка включає наступні аспекти:
- дивідендні виплати спільного підприємства акціонерної форми власності повинні бути стабільними. Стабільні дивіденди сигналізують потенційним інвесторам про успішну діяльність підприємства, сприяють залученню додаткових ресурсів з інших джерел;
- необхідний постійний контроль з боку керівництва спільного підприємства за балансом між достатнім реінвестуванням прибутку у розвиток підприємства та достатнім рівнем дивідендів акціонерам;
- всі можливі варіанти виплати дивідендів (грошові і негрошові) повинні передбачатися статутом спільного підприємства акціонерної форми власності;
- викуп акцій спільним підприємством можна розглядати як одну із форм реінвестування дивідендів, яка дає можливість автоматично збільшити розмір прибутку на акції та підвищувати коефіцієнт дивідендних виплат у майбутньому періоді.
Отже, дивідендна політика спільного підприємства є важливим інструментом управління процесом використання прибутку і від пра-вильності її вибору залежить фінансова стійкість підприємства, плато-спроможність та ліквідність активів. І хоча єдиного алгоритму у вироблені дивідендної політики не існує, вона визначається багатьма факторами, зокрема і важко формалізованими, наприклад, психологічними. Тому без правильно розробленої дивідендної політики неможливо максималізувати добробут спільного підприємства і одночасно забезпечити стабільне становище його діяльності.
Література:
1. Білоус В.Т., Ніколаєв В.П., Чугаєв А.О. Аналіз податкових надходжень: проблеми методології. - Ірпінь, 2003. - 231 с.
2. Волков Ю.С. Аналіз фінансових результатів діяльності платників податків за даними податкових декларацій // Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства": Тези доповідей міжнародної наукової методичної конференції (16-17 травня 2002 р.). - К.: КНЕУ, 2002. - С. 94-96.
3. Волков Ю.С. Сучасні аспекти методики фінансового аналізу платників податків. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю // Матеріали 1-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції (20-22 листопада 2002 р. м. Черкаси). - Черкаси: УДТУ, 2002. - С. 69-72.
4. Волков Ю.С. Модель фінансового аналізу в системі оподаткування підприємств // Бюджетно-податкова політика: теорія, практика, проблеми: Матеріали науково-практ. конференції 18-19 грудня 2003 року. - Ірпінь: ДПАУ, НАДПСУ, 2004. - С. 63-70.
5. Волков Ю.С. Фінансовий аналіз в процесі податкового планування суб'єктів малого підприємства // Розвиток методології і методики податкового аудиту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (25-27 березня 2004 року). - Ірпінь: ДПАУ, НАДПСУ. 2004. - С. 227-234.
6. Давликамова Г.В. Налоговый анализ как составная часть анализа хозяйственной деятельности предприятия // Финансы. - № 8. - 2001. - С. 40-42.
7. Економічний аналіз: Навч. посібник / М.А. Болюх, В.З. Бурчевський, М.І. Горбаток; За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. Чумаченка - К.: КНЕУ, 2001. - 504 с.
8. Ковалев В.В Финансовый анализ: методы и процедуры. - М: Финансы и статистика, 2002. - 559 с.
9. Москаленко В., Афонін О. Ризикоорієнтована система відбору платників податків до податкового аудиту // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25-27 березня 2004 року. - НАДПСУ, 2004. - С. 12-13.
10. Жерлицин Д.М. Финансовый анализ в системе налогового менеджмента предприятия // Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємства": Тези доповідей міжнародної наукової методичної конференції. (16-17 травня 2002 р.). - К.: КНЕУ, 2002. - С. 161-165.
11. Податковий аудит: Навчальний посібник / За заг. ред. В.А. Онищенка, А.О. Чугаєва - Ірпінь: Академія ДПС України, 2003. - 397 с.
12. Павленко А.Ф., Чумаченко М.Г. Трансформація курсу "Економічний аналіз діяльності підприємств": Наук. доповідь. - К.: КНЕУ, 2001 - 38 с.
13. Чугаєв А.О. Податкові аспекти трансформації курсу "Економічний аналіз". Проблеми формування ринкової економіки: Між. від. наук. зб., заснований у 1992 р.: Спец. випуск "Трансформаціякурсу "Економічний аналіз діяльності підприємства". - К.: КНЕУ, 2002. - С. 535-549.

 
 

Цікаве

Загрузка...