WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових засобів - Реферат

Облік грошових засобів - Реферат

продуктивності відповідною устаткування.
Коефіцієнт екстенсивного навантаження устаткування:
Необхідно також розрізняти 2 форми оновлення основних фондів: екстенсивна і інтенсивна.
Екстенсивне оновлення характеризує темп збільшення обсягу експлуатованих основних фондів.
Інтенсивне оновлення передбачає заміну діючих основних фондів повними, більш ефективними.
Проте процес виведення з експлуатації застарілих та спрацьованих основних фондів неможливо ототожнювати з інтенсивним оновленням діючих засобів праці.
7. Складання звітності і види звітності
Найбільш достовірним джерелом ін-ці про господарську діяльність підприємства є дані обліку і звітності, за якими обчислюються платежі до державного і місцевого бюджету. При ревізії встановлюють чи тотожні показники оперативного, статистичного і бухгалтерського обліку між собою, чи виконуються законодавчі і нормативні акти і складанні звітності та їх достовірності для обчислення податків, розподілі прибутку.
На підставі первинної документації, даних аналітичного і синтетичного обліку перевіряється достовірність поданої звітності, про результати фінансово-господарської діяльності як за окремі періоди, так і в цілому за рік.
Достовірність звітності підприємства треба починати перевіряти зіставленням даних балансу з даними головної книги, обліковими відомостями, журналами-ордерами.
Дані бух. обліку треба звірити також з даними статистичної звітності.
Важливими вимогами, які ставляться до бух. обліку є точність, об'єктивність, достовірність його показників і повна відповідальність їх дійсності.
Бухгалтерська звітність - це важливий інструмент в управлінні. Бух. звітність, як система суцільного, безперервного і документального оформлення господарських процесів, впорядкованого узагальнення інформації про стан майна і зобов'язань підприємства відображає і дає змогу оцінювати результати діяльності, прогнозувати напрямки підвищення ефективності і пропонує необхідні управлінські рішення.
Через перехід до ринкових відносин в Україні запропоновані нові форми бух. звітності і новий порядок її подання, які відбивають вимоги міжнародних стандартів. Звітність складається шляхом підрахунку, групування і спеціальної обробки даних поточного б/о і є завершальною його стадією.
Бух. звітність зобов'язані складати п-ва і організації, що мають самостійний баланс і є юридичними особами, включаючи створені на Україні спільні підприємства. Форми бух. звітності і вказівки щодо її заповнення затверджуються МФУ.
Бух. звітності за періодами складання поділяється на:
- періодичну;
- річну.
За змістом і джерелами складання звітність поділяється на:
- бухгалтерську;
- статистичну;
- оперативну.
За ступенем узагальнення:
- первинна;
- зведена.
За розподілом по галузях:
- типова;
- галузева.
За ступенем використання обчислювальної техніки:
- заповнення вручну;
- заповнення засобами ЕОМ.
Для використання поставлених на бух. звітність функцій, вона повинна відповідати вимогам:
1) гарантувати реальність і достовірність даних;
2) забезпечувати своєчасність даних.
Річна бух. звітність складається по формах.
Основні з них:
- баланс по основній діяльності Ф-№1;
- звіт про фін. результати Ф-№2;
- звіт про фінансово-майновий стан;
- декларація про прибуток;
- розрахунок інноваційного фонду і фонду охорони праці;
- довідка валютного відділу;
- довідка про воду і комунальні послуги;
- довідка по касових апаратах;
- розрахунок бартерних операцій;
- декларація по ПДВ;
- розрахунок перевищення фонду споживання;
- розрахунок амортизаційних відрахувань;
- розшифровка до форми №2;
- розрахунок суми податку на прибуток;
- звіт про витрати на виробництво продукції Ф-№5с.
Склад і зміст періодичної звітності:
- повідомлення про результат розрахунку авансового внеску податку на прибуток;
- інформація про розрахунки з пенсійним фондом України;
- звіт з праці;
- звіт про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості;
- звіт про фінансові результати дебіторської і кредиторської заборгованості;
- звіт про стан заборгованості із виплатою з/п.
Баланс на підприємстві складається поквартально за перше півріччя і річний. Баланс підприємства складається з активу і пасиву.
До активу входять три розділи:
1) необоротні активи;
2) запаси і затрати;
3) грошові кошти та інші оборотні активи.
До пасиву входять три розділи:
1) фонди і резерви;
2) довгострокові зобов'язання;
3) розрахунок та інші зобов'язання.
В балансі відображаються показники на початок року і на кінець звітного періоду. Основна особливість балансу полягає в тому, що актив завжди дорівнює пасиву.
Інвентаризація - це спосіб б/о, що використовується для забезпечення відповідності облікових показників про господарювання, фактичній наявності їх. Інвентаризація є важливим засобом контролю за зберіганням власності і забезпеченням правдивості і достовірності обліку. Згідно з діючим положенням про бух. звіти і баланси інвентаризації підлягають всі господарські засоби, які є у господарстві, а також матеріальні цінності, які не належать йому. Завдяки інвентаризації досягають правильного, точного б/о та повноти показників.
8. Ознайомлення з органами фінансово-кредитної системи міста, району
Фінансова система держави - це сукупність відображених, але взаємопов'язаних між собою ланок фінансових відносин, що виникають в різних сферах виробничої та невиробничої діяльності в процесі вартісного розподілу та перерозподілу валового внутрішнього продукту та національного з метою формування, розподілу та використання фінансових ресурсів для задоволення суспільних інтересів.
Фінансовий орган району - фінансовий відділ, основними функціями якого є: збір коштів у пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонд Чорнобиля, фонд сприяння зайнятості населення, позабюджетні фонди місцевого самоврядування, розподіл та використання фондів грошових коштів.
Місцевими органами державного страхування є: державне страхування, що здійснює державне, особисте та майнове страхування. Кредитними місцевими органами є банки (емісійні, комерційні та ощадні). Їх основною функцією кредитування. На розподіл фінансів може вплинути кредитна політика, особливо надання інформації кредитів, відсутність резервних фондів, зростання цін тощо.
9. Ознайомлення з організацією фінансової служби підприємства.
Функції відділу
Фінансоваслужба підприємства призначена для розроблення цілого рядку міроприємств, які направлені на покращення виробничої стабільності підприємства. Фін. відділ є структурним підрозділом підприємства. Основна мета фін. відділу - слідкувати за фін. ресурсами, що забезпечує процес простого і розширеного відтворення та прибутковість підприємства. Фін. відділ здійснює контроль:
1. За використанням фін. ресурсів.
2. За обіговістю основних засобів.
3. За забезпеченістю використання власних оборотних засобів.
4. За прискоренням обіговості.
5. За здійсненням

 
 

Цікаве

Загрузка...