WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інтеграція обліку на підприємстві - Реферат

Інтеграція обліку на підприємстві - Реферат

Облік витрачання фонду заробітної плати
Облік і нарахування погодинної оплати і розрахунок доплат Нарахування заробітної плати згідно з посадовими окладами, годинними тарифними ставками за фактично відпрацьований час за категоріями працівників і напрямками витрат Контроль витрачання фонду заробітної плати. Своєчасність оплати праці працівників
Облік і нарахування заробітної плати працівникам Розрахунки з працівниками по заробітній платі Контроль своєчасності розрахунків з працівниками по заробітній платі
Облік утримань із заробітної плати Утримання із заробітної плати, передбачені законодавством Контроль розрахунків працівників за платежами, утриманими із заробітної плати згідно з діючим законодавством
Облік праці і розподіл заробітної плати за напрямами затрат Облік виконання норм виробітку, розподіл заробітної плати за ділянками, цехами, підприємством за видами оплат, доплат, категоріями працюючих, напрямами Складання звітності з праці. Контроль використання трудових ресурсів і витрачання фонду заробітної плати, продуктивності праці
Облік руху основних засобів Облік наявності, надходження і вибуття об'єктів основних засобів Контроль руху і збереження об'єктів основних засобів
Облік використання основних засобів Облік використання об'єктів основних засобів за структурними підрозділами підприємства Контроль використання основних засобів праці за ділянками, цехами, підприємством
Облік амортизаційних відрахувань і зносу основних засобів Нарахування амортизації основних засобів і віднесення її на затрати виробництва Включення амортизаційних відрахувань у витрати виробництва. Визначення фізичного зносу об'єктів основних засобів
Облік капітальних інвестицій Облік капітальних інвестицій, виготовлення об'єктів основних засобів Контроль капітального будівництва, виготовлення об'єктів основних засобів відповідно до кошторисів
Облік руху інших необоротних матеріальних активів Облік наявності, надходження і вибуття інших необоротних матеріальних активів (МШП, бібліотечні фонди, предмети прокату, інвентарна тара) Контроль руху і збереження інших необоротних матеріальних активів
Облік руху нематеріальних активів Облік наявності, надходження і вибуття нематеріальних активів Контроль руху і збереження нематеріальних активів
Облік використання нематеріальних активів Облік використання нематеріальних активів за структурними підрозділами підприємства Контроль використання нематеріальних активів праці за ділянками, цехами, підприємством
Облік амортизаційних відрахувань нематеріальних активів Нарахування амортизації нематеріальних активів Включення амортизаційних відрахувань у витрати виробництва. Визначення фізичного і морального зносу об'єктів нематеріальних активів
Облік фінансових інвестицій Облік фінансових інвестицій за видами. Облік фінансових втрат Облік фінансових інвестицій за видами наданих позик. Облік погашення фінансових інвестицій. Контроль фінансових втрат
Облік собівартості реалізації Облік реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, страхових виплат
Контроль собівартості реалізації готової продукції, товарів, робіт, послуг, страхових виплат
Облік загальновиробничих витрат Облік загальновиробничих витрат за видами Контроль витрат управлінського характеру
Облік адміністративних витрат Облік адміністративних витрат за видами Контроль витрат адміністративного характеру
Калькуляції фактичної собівартості продукції, робіт, послуг Калькулювання фактичної собівартості виготовленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг Контроль фактичної собівартості продукції, робіт, послуг порівняно з плановою або нормативною калькуляцією. Розробка заходів щодо використання резервів зниження витрат на виробництво
Облік готової продукції Облік випуску готової продукції за номенклатурою виробів Оцінка діяльності виробничих цехів за кінцевими результатами. Аналіз виконання договорів з випуску і поставки продукції за обсягами, структурою і якістю
Облік витрат за елементами Облік витрат за елементами: матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати Контроль витрат за елементами
Облік доходів і результатів діяльності Облік доходів від операційної, фінансової і інвестиційної діяльності, надзвичайних подій Контроль доходів від операційної, фінансової і інвестиційної діяльності, надзвичайних подій
Облік поточних зобов'язань Облік поточних зобов'язань, погашення яких передбачається у ході операційного циклу підприємства або протягом дванадцяти місяців Контроль за короткостроковими позиками, короткострокових векселів виданих, розрахунків з постачальниками, підрядниками, бюджетом, за страхуванням
Облік власного капіталу та забезпечення зобов'язань Облік статутного, пайового, додаткового, резервного, вилученого капіталу Аналіз результатів фінансової діяльності підприємства. Виявлення резервів підвищення рентабельності. Розробка системи економічного стимулювання працівників
Облік довгострокових зобов'язань Облік довгострокових позик, векселів виданих, зобов'язань за облігаціями, зобов'язань з оренди, інших Контроль за своєчасністю погашення довгострокових позик, векселів виданих, зобов'язань за облігаціями, зобов'язань з оренди, інших
Фінансова звітність підприємства Комплекс форм періодичної і річної звітності про діяльність підприємства Оцінка операційної, фінансової і інвестиційної діяльності підприємства та його структурних одиниць. Аналіз результатів діяльності за звітний період, виявлення резервів і розробка заходів щодо їх використання
Проведені дослідження різних видів господарського обліку дозволяють сформулювати зміст інтегрованої системи господарського обліку.
Інтегрована система господарського обліку є складною обліково-економічною інформаційною системою, функціонування якої ґрунтується на методологічній, організаційній і технічній єдності, забезпеченні комплексом технічних засобів на базі ПЕОМ.
Надаючи кібернетичну спрямованість системі господарського обліку, необхідно передбачити в її функціонуванні інтегративні властивості, поєднані з іншими функціями господарського механізму і передусім - економічного аналізу і фінансового контролю.
Інтегрована система господарського обліку базується на автоматизації обліково-аналітичного процесу обробки інформації на ПЕОМ, без якої не може раціонально функціонувати інформаційна система, що об'єднує автономно існуючі види обліку.
Усі системи господарювання, створюючи динамічну систему обліку, здійснюють певний комплекс процедур, що формують обліково-аналітичний процес.
Обліково-аналітичний процес - це сукупність процедур перетворення первинної інформації про господарські операції, які здійснюють підприємці з метою активного впливу на їх постійне удосконалення для підвищення ефективності.
Отже, інформаційна система підприємства може виконувати покладені на неї завдання за умови інтегрування внутрішньогосподарського (управлінського), бухгалтерського (фінансового), статистичного і податкового обліку на технічній базі ПЕОМ. Проведені дослідження різних видів господарського обліку дозволили сформулювати зміст інтегрованої системи господарського обліку.
Література:
1. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність: Закон України, прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 996-ХІV // Відомості Верховної Ради України. - 1999. - № 40, із наступними змінами і доповненнями.
3. Білуха М.Т. Бухгалтерський облік у системі економічних наук // Бухгалтерський облік і аудит. - 1998. - № 12. - С. 30-33.
3. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. - К.: 2000. - 692 с.
4. Білуха М.Т. Бухгалтерська наука України в ХХІ столітті // Бухгалтерський облік і аудит. - 2001. - № 2. - С. 21-25.

 
 

Цікаве

Загрузка...