WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інтеграція обліку на підприємстві - Реферат

Інтеграція обліку на підприємстві - Реферат

управлінні як оперативний та оперативно-технічний облік. У зарубіжній практиці для оперативного керування господарською діяльністю він сформувався як управлінський облік. Бухгалтерський облік називається фінансовим.
Внутрішньогосподарський (управлінський) облік - система обробки і підготовки інформації про діяльність підприємства для внутрішніх користувачів у процесі управління підприємством.
Становлення управлінського обліку відбувається способом на базі калькулювання витрат, тому основним його змістом є облік витрат на виробництво, майбутніх і минулих періодів у різних класифікаційних аспектах.
Веденням управлінського обліку зайняті інженерно-технічні працівники, менеджери, маркетологи, які не володіють методами систематизації економічної інформації, що позначається на недостатній достовірності даних, великої трудомісткості їх отримання. При цьому відволікаються висококваліфіковані спеціалісти на виконання рутинних робіт. Крім того, дані управлінського обліку дублюються даними бухгалтерського обліку. Наприклад, виконання плану виробництва продукції відображається в управлінському і в бухгалтерському обліку, виконання договорів поставок та інші об'єкти внутрішньогосподарського обліку мають системне відображення у бухгалтерському обліку.
Статистичний облік на основі властивих йому методичних прийомів реєструє, групує і узагальнює масові суспільні явища за якісно однорідними ознаками, вивчає і аналізує кількісні та якісні їх зміни, а також виявляє закономірності і темпи суспільного розвитку.
Цей облік деякі економісти ототожнюють зі статистикою, що, звичайно, не є адекватним. Окремі елементи статистичних методів застосовуються у господарському обліку (разові переписи невстановленого обладнання, чисельність працівників за категоріями та фахом, кадровий потенціал, використання робочої сили, втрати робочого часу). Однак зазначені облікові процедури не настільки впливають на господарські процеси, щоб відособлювати їх в окремий вид господарського обліку - статистичний. Підтвердженням цього є те, що на підприємствах різних галузей економіки у структурі управління функціональних підрозділів немає статистики, а в штатних розписах - статистиків. Найрізноманітніші переписи ресурсів виконують працівники бухгалтерії, відділу кадрів, комерційного відділу та ін.
Дані статистичного обліку разом з даними бухгалтерського, внутрішньогосподарського, податкового обліку використовуються для складання статистичної звітності, яка подається регіональним державним статистичним органам суб'єктами підприємницької діяльності для узагальнення, групування і використання державною статистикою для інформаційного забезпечення управління економікою на макрорівні.
Законодавством України про оподаткування прибутків, справляння податку на додану вартість інших податкових платежів і зборів передбачено ведення податкового обліку. Податковий облік здійснюється з метою формування повної і достовірної інформації про об'єкти оподаткування платником податків протягом звітного періоду, а також забезпечення інформацією внутрішніх і зовнішніх користувачів для контролю нарахування, повнотою і своєчасністю сплати податків до бюджету. Ведення податкового обліку переслідує перш за все фіскальні інтереси, і оскільки господарюючі суб'єкти завжди прагнутимуть до мінімізації податкових платежів, держава в особі податкових органів обмежуватиме і контролюватиме цей процес. Але цей факт ще не означає необхідності введення відокремленої системи податкового обліку, що потребує значних трудових, часових затрат на обробку і систематизацію даних. За даними бухгалтерського обліку потрібна інформація групується у податковій звітності (деклараціях, розрахунках та ін.), тому податковий облік не можна розглядати як окремий вид обліку господарської діяльності.
Отже, ні внутрішньогосподарський, ні статистичний, ні податковий облік не можуть самостійно існувати в системі господарського обліку, який має сферу застосування на підприємствах. Подібним правом володіє лише бухгалтерський облік, який є основною інформаційною системою відображення господарських операцій підприємств із застосуванням комп'ютерних технологій. Разом з тим у сучасних умовах він не задовольняє всі вимоги, що пред'являються до системи господарського обліку. Інформація, яку видає бухгалтерський облік, не відповідає вимогам оперативного управління виробництвом, так як не вкладається у крок управління, що призводить до його морального старіння інформації.
Проведені дослідження різних видів господарського обліку дозволяють сформулювати зміст інтегрованої системи господарського обліку.
Таким чином, усі показники господарського обліку взаємно погоджуються і перевіряються.
Облік є найважливішою частиною інформаційної системи управління, у своєму розвитку направлений на забезпечення інтенсифікації суспільного виробництва і підвищення його ефективності.
Виходячи з функцій господарського обліку й галузевих методичних матеріалів зі створенню АСУП, у табл. 1 подано класифікацію завдань господарського обліку, їхня характеристика і призначення в управлінні підприємством. Періодичність вирішення завдань господарського обліку і видачі вихідних машинограмм (відомостей) залежить від потреб інформаційного забезпечення господарського механізму підприємства. Вирішення цих завдань передбачається із використанням сучасних комп'ютерних технологій.
Таблиця 1
Склад, характеристика і призначення завдань господарського обліку в управлінні підприємством
Найменування завдань Характеристика завдань Призначення завдань в управлінні підприємством
Облік грошових коштів на поточних рахунках в установах банків Облік операцій, що здійснюються підприємством на поточних рахунках в установах банків Забезпечення коштами процесів господарської діяльності
Облік поточних зобов'язань Облік короткострокових позик за видами наданих коштів Облік короткострокових позик за видами наданих коштів. Облік своєчасності погашення позик та їх використання
Облік касових операцій Облік руху грошових коштів в касі підприємства Контроль використання і збереження грошових коштів в касі підприємства, дотриманнякасової дисципліни
Облік розрахунків з постачальниками виробничих запасів Облік розрахунків з постачальниками за отримані матеріальні цінності Управління запасами, контроль за їх збереженням на складах, забезпечення матеріальної відповідальності за отримані цінності
Облік руху виробничих запасів Аналітичний облік руху матеріалів у підзвіті матеріально відповідальних осіб Управління запасами товарно-матеріальних цінностей, контроль їх збереження на складах, забезпечення матеріальної відповідальності за отримані цінності
Облік витрат виробництва Облік використаних ресурсів на виробництво продукції Контроль витрачання ресурсів за видами виробів. Облік і контроль витрат на виробництво
Зведений облік руху матеріалів Облік запасів товарно-матеріальних цінностей по підприємству Контроль матеріального забезпечення виробництва. Планування витрат матеріалів на виробництво продукції
Облік і аналіз розкрою матеріалів на виробництві Облік витрати матеріалів за партіями продукції, що виготовляється Визначення фактичних витрат матеріалів за напрямками виробничих затрат
Облік і аналіз використання основних матеріалів і сировини Порівняння фактичних матеріальних затрат у відповідно до норм за структурними підрозділами за звітний період (цехах, ділянках за місяць) Контроль витрачання матеріалів на виробництво продукції відповідно до норм. Аналіз відхилень за центрами витрат і місцями відповідальності
Облік відрядної праці та її оплати за структурними підрозділами Розрахунок і нарахування відрядної оплати працівникам відповідно до кількості і якості виробленої продукції Контроль обсягу випущеної продукції. Оплата праці працівників.

 
 

Цікаве

Загрузка...