WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Інтеграція обліку на підприємстві - Реферат

Інтеграція обліку на підприємстві - Реферат


Реферат на тему:
Інтеграція обліку на підприємстві
Головне завдання господарського обліку полягає у своєчасному відображенні і контролі виконання програми економічного і соціального розвитку в цілому, у кожній його частині і за кожен відрізок часу. У зв'язку з цим облік повинен бути організований у взаємозв'язку з діючою системою розвитку економіки.
Облік об'єктивно відображає як досягнення, так і недоліки в роботі підприємства, допомагає розкривати наявні резерви в розширенні відтворення суспільно необхідного продукту. Порушення методології ведення обліку - приписки в документації невиконаних робіт, уникнення від оподаткування, окозамилювання й інші перекручування показників - невластиві обліку, тому винні в цих порушеннях притягуються до відповідальності.
Метою бухгалтерського обліку у суспільстві з ринковою економікою є сприяння раціональному використанню засобів і предметів праці та самої праці у підприємницькій діяльності для одержання найбільшого прибутку, спрямованого на задоволення соціальних потреб працівників підприємства.
Завдання бухгалтерського обліку поділяють на окремі і загальні. Розв'язання окремих завдань передбачає облік окремих процесів господарської діяльності (використання сировини у виробництві, праці, енергетичних ресурсів, випуск продукції та її собівартості), а загальних - усієї господарської діяльності підприємства, з визначенням рентабельності, конкурентоспроможності продукції, прибутковості суб'єктів господарювання, тобто інформаційне задоволення потреб управлінських функцій.
При плануванні діяльності виробничого підприємства застосовуються різні вимірники його господарських операцій, процесів. Для правильної організації обліку господарських процесів необхідно застосовувати вимірники, прийняті при плануванні виробничо-фінансової діяльності. Обліковими вимірниками називаються одиниці виміру, що застосовуються в плані економічного і соціального розвитку й обліку.
Кожне підприємство здійснює свою виробничу і фінансову діяльність відповідно до бізнес-плану, складеного на господарський рік відповідно до нормативів і контрольних цифр бізнес-плану, що обумовлені власником. Основне завдання господарського обліку на підприємстві - систематичне спостереження за ходом виконання виробничої програми. Цьому підлеглі усі функції різних видів господарського обліку.
Залежно від характеру даних, методів їхнього одержання і способів групування господарський облік поділяється на управлінський (внутрішньогосподарський), бухгалтерський (фінансовий), податковий, і статистичний. Кожен вид обліку має своє визначене значення в керівництві господарською діяльністю, а також у контролі за виконанням планів економічного і соціального розвитку країни.
Управлінський облік застосовується на підприємствах для контролю господарських операцій у процесі їхнього виконання на основних ділянках з метою оперативного керівництва їхньою діяльністю і вводиться в тих випадках, коли необхідно установити контроль за такими показниками, що не знаходять відображення в бухгалтерському, податковому чи статистичному обліку. Сюди, наприклад, належить облік і контроль виконання змінних завдань випуску продукції у встановленій номенклатурі, договорів постачання продукції, а також оперативний облік явки на роботу робітників і службовців.
Показники управлінського обліку можуть бути використані не тільки для поточного керівництва і контролю за господарськими процесами на окремих ділянках, але і як підстава для розрахунків і записів у бухгалтерському обліку. Так, показники оперативного обліку явок на роботу працівників є підставою для нарахування бухгалтерією заробітної плати, а також використовуються статистикою для обліку використання трудових ресурсів на підприємстві.
Внутрішньогосподарський (управлінський) облік ведеться відповідно до запитів господарського механізму шляхом збору повної інформації для розв'язання локальних завдань оперативного управління операційною, інвестиційною та іншими видами діяльності.
Бухгалтерський облік за допомогою властивих йому методів і прийомів групує, аналізує і контролює матеріальні, грошові і трудові ресурси в узагальненому грошовому вимірнику. Однієї з найважливіших особливостей бухгалтерського обліку є контроль за процесами виробництва і розподілом суспільно необхідного продукту з метою активного впливу на ці процеси.
Бухгалтерський облік, так само як статистичний і управлінський, повинен служити інтересам виконання підприємствами бізнес-плану економічного і соціального розвитку. Оскільки бухгалтерський облік будується на суцільній первинній документації усіх виробничо-фінансових операцій і визначає результати виробничої діяльності в єдиних грошових показниках, то він узагальнює й уточнює дані всіх інших видів обліку.
До недавнього часу в Україні розвивався бухгалтерський облік, а з податкового - використовувалися лише окремі фрагменти - облік податку на прибуток, облік податку на додану вартість. Відмінність між фінансовим і податковим обліком зумовлена реальними потребами в інформації, що зберігається і генерується у різних видах обліку, ступенем її деталізації, особливістю відображення за об'єктами обліку. Однак найголовніша відмінність полягає у сфері використання такої інформації.
Бухгалтерський облік передбачає безперервне документально обґрунтоване відображення використання капіталу підприємства і процесів господарської діяльності на основі натуральних, трудових і грошових вимірників з метою контролю та активного впливу на них через систему управління. Бухгалтерський облік забезпечує контроль за використанням ресурсів у процесі господарської діяльності, узагальнює інформацію на рахунках і в регістрах, використовує отримані дані для складання звітності, забезпечує інформацією зовнішніх і внутрішніх споживачів.
На відміну від бухгалтерського обліку, податковий облік забезпечує збір, обробку та узагальнення інформації за обсягами і структурою податків, обов'язкових платежів і зборів відповідно до вимог податкового законодавства.
Основним користувачем податкового обліку є держава в особі органів податкових служб. Податковий облік як систему інформаційного забезпечення необхідно спрямувати на задоволення потреб внутрішніх користувачів з метою отримання даних для оперативного керівництва, оптимізації та прогнозування податкових платежів.
Податковий облік здійснюється винятково для визначення податкоутворюючої бази з метою оподаткування господарських операцій відповідно до чинного законодавства. Платник зобов'язаний вести податковий облік, відносити доходи і витрати до тих звітних періодів, коли вони фактично були отримані чи понесені або коли визнаються такими. Ведення податкового обліку забезпечує для податкових органів можливість мати повну уяву про всі операції, пов'язані з діяльністю платника податків, і про його фінансовий стан.
Потреба у введенні податкового обліку викликана тим, що існуюча методологія ведення бухгалтерського обліку недає можливості обчислення сум податку на прибуток та податку на додану вартість для цілей оподаткування. Нарахування інших податків, зборів здійснюється на підставі відповідних законів у системі бухгалтерського обліку і не потребує ведення окремого обліку. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" головною метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої і неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності і рух грошових коштів.
Внутрішньогосподарський облік не має централізованого державного регулювання з питань методології, організації і принципів його ведення, а використовується адміністрацією підприємства залежно від потреб управління. У вітчизняній практиці внутрішньогосподарський облік застосовується в

 
 

Цікаве

Загрузка...