WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

середньоденний дефіцит грошових коштів за формулою:
де ДГКі - дефіцит грошових коштів, що виникає в певний день періоду.
, .
Розраховуємо коефіцієнт достатності грошових коштів за формулою:
, де
ЗГК - запас грошових коштів на момент оцінки; ВГф - фактичне витрачання грошових коштів за період оцінки; ВГв - відкладене витрачання грошових коштів за період оцінки (дефіцит грошових коштів).
, .
Розраховуємо ступінь покриття прострочених зобов'язань чистим грошовим потоком за формулою:
де ПЗ - обсяг прострочених зобов'язань.
Розраховуємо коефіцієнт ліквідності грошового потоку за формулою:
де ПГП - позитивний грошовий потік; ВГП - від'ємний грошовий потік.
, .
Результати розрахунків заносимо в табл., 3.5. та обчислюємо абсолютне відхилення показників за період.
Таблиця 3.5.
Аналіз рівня збалансованості грошових потоків та ефективності управління ними
Показники 3-й квартал 4-й квартал Абсолютне відхилення
1. Обсяг чистого грошового потоку, тис. грн 70 46 -24
2. Коефіцієнт якості чистого грошового потоку 0,53 0,91 0,38
3. Середньоденний дефіцит грошових коштів 0,022 0,016 -0,006
4. Коефіцієнт достатності грошових коштів 1,05 1,07 0,02
5.Ступінь покриття прострочених зобов'язань чистим грошовим потоком,% 636,36 657,14 20,78
6. Коефіцієнт ліквідності грошових потоків 1,04 1,03 -0,01
Аналізуючи таблицю 3.5, можна побачити, що в цілому значення обчислених показників свідчать про збалансованість та ліквідність грошових потоків підприємства. Але є і деякі недоліки в їх організації. На це вказує наявність дефіциту грошових коштів (відкладеного витрачання). Зважаючи на позитивне значення чистого грошового потоку та перевищення коефіцієнтом достатності грошових коштів "1", перенесення платежів пов'язане або з недостатнім рівнем синхронності грошових потоків, або свідчить про недостатній рівень платіжної дисципліни (наслідком чого можуть бути і прострочені зобов'язання). Також слід відзначити недостатній коефіцієнт якості чистого грошового потоку в 1-му кварталі: лише 53% від суми чистого прибутку та амортизації підприємство отримує в грошовій формі. В зв'язку з цим доцільно запровадити заходи щодо прискорення надходження грошових коштів та синхронізації грошових потоків.
В таблиці 3.7 наведена інформація про рух грошових коштів від операційної діяльності у звітному місяці. Проаналізуємо рівень рівномірності грошових потоків та ефективності управління ними на підприємстві у звітному місяці.
Таблиця 3.6.
Інформація про рух грошових коштів від операційної діяльності у звітному місяці, тис. грн.
Показники 1-ша п'яти-денка 2-га п'яти-денка 3-тя п'яти-денка 4-та п'яти-
денка 5-та п'яти-
денка 6-та п'яти-денка
1. Виручка від реалізації про
дукції 21 11 15 27 33 22
2. Оплата сировини та мате-ріалів 5 - 40 10 - 30
3. Заробітна плата 2,5 - - - 2,5 -
4. Сплата податків та зборів 0,9 - 29 - 0,9 -
5. Орендна плата 3 - - - - -
6. Оплата інших поточних витрат - - - 2 - -
Всього витрачання грошових коштів 11,4 - 69 12 3,4 30
Із аналізу даних таблиці 3.6. ми бачимо про досить неоднорідну динаміку руху грошових коштів від операційної діяльності у звітному місяці. Розрахуємо на підставі цих окремі коефіцієнти наведені в таблиці 3.7.
Таблиця 3.7.
Аналіз рівня рівномірності, синхронності грошових потоків підприємства та ефективності управління ними
Показники Алгоритм розрахунку Значення
1. Середньоквадратичне (стан-дартне) відхилення позитивного грошового потоку
,
де - середній за період обсяг грошового потоку;
Nt - обсяг позитивного грошового потоку за період 7,94
2. Середньоквадратичне (стандартне) відхилення від'ємного грошового потоку
,
де - середній обсяг вихідного грошового потоку; Vt - обсяг вихідного грошового потоку за період 25,73
3. Коефіцієнт варіації позитив-ного грошового потоку 7,94 / 21,5 0,37
4. Коефіцієнт варіації від'ємного грошового потоку 25,73 / 20,97 1,23
5. Коефіцієнт рівномірності позитивного грошового потоку 1-0,37 0,63
6. Коефіцієнт рівномірності від'ємного грошового потоку 1-1,23 -0,23
7. Коефіцієнт ефективності грошових потоків 3,2 / 125,8 0,03
Середнє значення позитивного грошового потоку за п'ятиденку:
Середнє значення від'ємного грошового потоку за п'ятиденку:
Чистий грошовий потік за досліджуваний місяць:
ЧГП = (21+11+15+27+33+22) - (11,4+69+12+3,4+30) = 3,2 (тис. грн).
Результати розрахунків свідчать про достатню рівномірність позитивного грошового потоку, нерівномірність витрачання грошових коштів та недостатній рівень ефективності грошових потоків (одна гривня витрачання грошових коштів генерує 2 копійки приросту грошових коштів). Підприємству необхідно впроваджувати заходи щодо вирівнювання та оптимізації вихідного грошового потоку та зростання обсягу чистого грошового потоку.
3.3. Аналіз ефективності управління грошовими потоками підприємства
Аналіз джерел утворення і напрямів витрачання грошових коштів здійснюється на основі балансу підприємства, динаміка статей якого інтерпретується як формування джерел або як витрата коштів.
Зменшення активів та зростання власного і позикового капіталу призводять до формування джерел коштів. Ефективність використання коштів оцінюється за його наслідками - збільшенням активів та зменшенням заборгованості підприємства.
За даними балансу ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснено оцінку утворених у звітному періоді джерел коштів і обсягів їх витрачання за напрямами використання (табл. 3.8).
Таблиця 3.8.
Визначення і оцінка джерел утворення та напрямів витрачання коштів підприємства в 2006 р.
Найменування показника На початок періоду, тис. грн. На кінець періоду, тис. грн. Інтерпретоване відхилення, тис. грн.
як джерело коштів як витрата коштів
1 2 3 4 5
Актив
1. Необоротні активи 170703 195325,1 24622,1
1.1. Нематеріальні активи 157,3 818,6 661,3
1.2. Основні засоби 75778,6 88946,9 13168,3
1.3. Інші необоротні активи 94767,1 105559,6 10792,5
2. Оборотні активи 89355 128012,5 38657,5
2.1. Запаси 31669,8 43578,6 11908,8
2.2. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 23989,5 55288,1 31298,6
2.3.Дебіторська заборгованість за розрахунками 25771,3 21543,1 -4228,2
2.4.Грошові кошти та їх еквіваленти 2256,7 3864,2 1607,5
2.5. Інші оборотні активи 3112,1 590,7 -2521,4
3. Витрати майбутніх періодів 334,1 71,5 -262,6
Підсумок 260392,1 323409,1 63017
Пасив
1. Власний капітал 82790,9 94645,3 11854,4
2. Забезпечення майбутніх витрат і платежів 0 0 0
3. Довгострокові зобов'язання 83467,4 122115,8 38648,4
4. Поточні зобов'язання 94133,8 106648 12514,2
4.1. Кредиторська заборгованість за товари 40791,3 51577,5 10786,2
4.2. Поточні зобов'язання за розрахунками 13369,8 11618,1 -1751,7
4.3. Інші поточні зобов'язання 2325 1169,2 -1155,8
5. Доходи майбутніх періодів 0 0 0
Підсумок 260392,1 323409,1 63017
Аналіз даних, наведених у табл. 3.8, дозволяє

 
 

Цікаве

Загрузка...