WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

виписок банку. По кожній виписці виробляється окремий запис. Дебетові обороти по рахунку 311 відбивають у відомості №2 (додаток 10) одночасно з відповідними журналами-ордерами (№№6, 8, 11, 12 і т.д.).
Залишок засобів показують на початок і кінець місяця. Щоб оперативно в плині місяця довідатися про суму засобів, що знаходяться на поточному рахунку, треба подивитися останню виписку банку, де зазначена сума залишку на рахунку після проведення останньої операції. З журналу-ордеру №2 обороти по кредиту рахунка переносять в оборотний баланс загальною сумою в графу "Оборот по кредиту". Усі суми, що складають цей оборот розписуються в дебет відповідних рахунків.
Для правильного переносу в головну книгу обороти по журналу-ордеру №2 звіряють з журналом-ордером №1, 6, і т.д. Обороти по відомості №2 звіряють з журналом-ордером №1, 11 і т.д.
У табл.2.5. представлені господарські операції по касі і поточному рахунку на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" за квітень 2007 року.
Таблиця 2.5.
Журнал реєстрації господарських операцій за квітень 2007 року
Господарські операції Д-т К-т Сума
1. Надійшли кошти в касу від покупців 301 361 53265,85
2. Яровий Д. повернув невикористані грошові кошти, видані під звіт 301 372 57,40
3. Оприбуткування виторгу від реалізації товарів 361 702 53265,85
4. Здано виторг у банк 311 301 48521,67
5. Видані з каси грошові кошти під звіт 372 301 4650,45
7. Надійшли кошти на поточний рахунок від покупців за реалізовані товари 311 361 116035,56
8. Надійшла передоплата на поточний рахунок від покупця 311 681 25900,00
9. Зарахування на поточний рахунок підприємства суми банківського відсотка за користування коштами 311 719 22,53
10. Перераховано з поточного рахунка в бюджет суми податку на прибуток за лютий 2007р. 641/1 311 2678,45
11. Перерахована з поточного рахунка передоплата за паливо 371 311 2450,00
12. Перераховано грошові кошти з поточного рахунка за оренду приміщення 377 311 7865,65
13. Перераховані з поточного рахунка в бюджет суми комунального податку згідно чисельності за лютий 2007 р. (ПД №4) 641/5 311 69,70
14. Перераховані з поточного рахунка в бюджет суми прибуткового податку з заробітної плати за лютий 2007 р. 641/4 311 762,45
15. З поточного рахунку отримані кошти в касу для виплати заробітної плати 301 311 4567,43
16. Перераховані з поточного рахунка грошові кошти постачальникам за поставлені товари 631 311 89645,67
17. Перераховані з поточного рахунка належні кошти в Пенсійний фонд 651 311 1642,65
18. Перераховані з поточного рахунка належні кошти у Фонд соціального страхування 652 311 89,09
20. Видано заробітну плату працівникам з каси 661 301 4567,43
В цілому бухгалтерській облік грошових коштів на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснюється з дотриманням вимог чинного законодавства і стандартів бухгалтерського обліку.
3. АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРУКТУРИ ГРОШОВИХ КОШТІВ НА ТОВ "ВЕБПРЕСС-СЛОВ'ЯНСЬК"
3.1. Аналіз обсягу і структури грошових потоків
Об'єктом дослідження в даній роботі виступає ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ". В таблиці 3.1 наведена інформація про обсяг та динаміку грошових потоків підприємства в 2005-2006 рр.
Таблиця 3.1
Інформація про сучасний стан грошових потоків підприємства в 2005-2006 рр.
Найменування показника 2005 р. 2006 р. Приріст в 2006 році
абс.
тис.грн. у %
1 2 3 4 5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 9981,9 15118,5 5136,6 51,5
Коригування на:
амортизацію необоротних активів 4411,9 4887,3 475,4 10,8
збільшення (зменшення) забезпечень
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 931 1459,5 528,5 56,8
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності 577 886,4 309,4 53,6
Витрати на сплату відсотків 13208,3 14710,7 1502,4 11,4
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах 29110,1 37062,4 7952,3 27,3
Зменшення (збільшення):
оборотних активів -16398 16398,0 -100,0
витрат майбутніх періодів 256,3 262,6 6,3 2,5
Збільшення (зменшення):
поточних зобов'язань 25425,3 29537 4111,7 16,2
доходів майбутніх періодів -1,8 1,8 -100,0
Грошові кошти від операційної діяльності 38391,9 12056 -26335,9 -68,6
Сплачені:
відсотки -13208,3 -14710,7 -1502,4 11,4
податки на прибуток -440,1 -3945,4 -3505,3 796,5
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 24743,5 -6600,1 -31343,6 -126,7
Рух коштів від операційних подій
Чистий рух коштів від операційної діяльності 24743,5 -6600,1 -31343,6 -126,7
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
фінансових інвестицій 414 29410,2 28996,2 7003,9
необоротних активів 100,6 274,7 174,1 173,1
майнових комплексів
Отримані:
відсотки 61,5 26,5 -35,0 -56,9
дивіденди 138,8 138,8
Інші надходження 26,8 237,5 210,7 786,2
Придбання:
фінансових інвестицій -54896,5 -29871,5 25025,0 -45,6
необоротних активів -10441,4 -20400,5 -9959,1 95,4
майнових комплексів
Інші платежі -199,1 -19,1 180,0 -90,4
Чистий рух коштів до надзвичайних подій -64934,1 -20203,4 44730,7 -68,9
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -64934,1 -20203,4 44730,7 -68,9
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу
Отримані позики 375325,2 363056,6 -12268,6 -3,3
Інші надходження 6606,5 9620,8 3014,3 45,6
Погашення позик -318049 -318762 -713,0 0,2
Сплачені дивіденди
Інші платежі -21803,3 -24045,2 -2241,9 10,3
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 42079,4 29870,5 -12208,9 -29,0
Рух коштів від надзвичайних подій
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 42079,4 29870,5 -12208,9 -29,0
Чистий рух коштів за звітний період 1888,8 3067 1178,2 62,4
Залишок коштів на початок року 1298,9 2256,7 957,8 73,7
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів -931 -1459,5 -528,5 56,8
Залишок коштів на кінець року
З наведеної таблиці видно, що в 2005 р. чистий рух грошових коштів дорівнював їх надходженню в сумі 1888,8 тис. грн. Це відбулося за рахунок надходження коштів від операційної діяльності на суму 9981,9 тис. грн., не дивлячись на відплив грошових коштів від інвестиційної діяльності на суму -64934,1 тис. грн. і від фінансової діяльності на суму 42079,4 тис. грн. У 2006 р. чистий рух грошових коштів дорівнює їх надходженню в сумі 3067 тис. грн., та збільшився проти попереднього року на 1178,2 тис. грн., або 62,4%.
Такий чистий рух грошових коштів відбувся за рахунок надхо-дження грошових коштів від операційної діяльності в сумі 15118,5 тис. грн., що більше ніж у попередньому році на 5136,6 тис. грн., або 51,5% та відпливу грошових коштів від інвестиційної діяльності в сумі -20203,4 тис. грн. при надходженнях від руху коштів від фінансової діяльності у розмірі 29870,5 тис. грн..
У 2005 р. чистий рух грошових коштів від інвестиційної

 
 

Цікаве

Загрузка...