WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

Облік грошових коштів (на прикладі ТзОВ „Вебпресс-Слов’янськ”) - Дипломна робота

т.д. Але для того, щоб підприємство мало можливість ефективно використовувати наявні у нього грошові кошти, потрібно правильно організувати їх облік і здійснювати контроль за витрачанням.
ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" користується банківськими кредитами на комерційній договірній основі. Плануванням діяльності і визначенням перспектив розвитку займається власник фірми, виходячм з попиту на продукцію, послуги та з необхідності забезпечення виробничого та соціального розвитку фірми, підвищення доходів.
Комерційною таємницею фірми є відомості пов"язані з виробництвом, технологічною інформацією, управління фінансами та іншою діяльністю фірми.
Дохід від реалізації товарно-матеріальних цінностей проводиться на підставі виписаних розхідних накладних, де вказані роздрібні ціни.
Джерелом формування фінансових результатів фірми є прибуток, амортизаційні відрахування, інші надходження.
2.2. Оцінка системи організації бухгалтерського обліку на підприємстві
Бухгалтерський облік на підприємстві повинен бути організований належним чином.
Організація бухгалтерського обліку - цілеспрямована діяльність зі створення та удосконалення системи економічної інформації про всі аспекти діяльності підприємства та його господарських операціях, що забезпечують прийняття обґрунтованих управлінських рішень.
Одним з найважливіших документів, що визначає правильність організації та ведення бухгалтерського обліку на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ", є наказ "Про облікову політику підприємства", розроблений згідно зі статтею 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.97 р. №996-XIV, а також з метою забезпечення єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
Ведення бухгалтерського обліку на ТОВ "Вебпресс-Слов'янськ" здійснюється бухгалтерською службою на чолі з головним бухгалтером. Головний бухгалтер несе відповідальність за:
" дотримання встановлених єдиних методологічних правил бухгалтерського обліку, складання та представлення у встановлений термін фінансової звітності;
" організацію контролю за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій згідно з законодавством України;
" надання бухгалтерської інформації, необхідної для проведення зовнішньої аудиторської перевірки;
" своєчасне якісне складання та надання декларації до податкових органів;
" правильне нарахування та своєчасне перерахування платежів до бюджету та державних цільових фондів;
" відповідне зберігання бухгалтерських документів, оформлення та передача їх до архіву у встановленому порядку.
Структуру та штати бухгалтерії затверджує Голова Правління згідно з урахуванням обсягів робіт та особливостей виробництва.
До складу бухгалтерії входять підрозділи (сектори, групи):
" обліку основних засобів та малоцінного інвентарю, матеріалів;
" розрахунків з працівниками та службовцями;
" фінансово-розрахункових операцій;
" витрат на виробництво та калькулювання собівартості;
" облік реалізації готової продукції.
Структуру бухгалтерії можна представити у наступному вигляді (рис. 2.1)
Забезпечення безперервності відображення операцій та достовірної оцінки активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат, здійснюється з використанням журнально-ордерної форми з додержанням наступних принципів:
" періодичності;
" історичної (фактичної) собівартості;
Рис. 2.1. Структура бухгалтерії
" нарахування;
" відповідності доходів та витрат;
" обережності;
" єдиного грошового вимірника.
Облік господарських операцій здійснюється згідно з чинними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку та інструкціями з використання Плану рахунків.
Бухгалтерський облік основних засобів та інших необоротних активів організований згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби". До складу основних засобів зараховуються об'єкти терміном корисного використання більше за 1 рік та вартістю понад 1000 гривень. Ведення обліку основних засобів здійснюється за наступними групами:
" Рахунок 10 "Основні засоби":
- субрахунок 103 "Будинки та споруди";
- субрахунок 104 "Машини та обладнання";
- субрахунок 105 "Транспортні засоби";
- субрахунок 106 "Інструменти, прилади та інвентар";
- субрахунок 109 "Інші основні засоби".
Переоцінка основних засобів до справедливої вартості здійснюється у випадку, якщо вона більш ніж на 20% відрізняється від залишкової. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється з використанням податкового методу за ставками, передбаченими Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Згідно значення терміну "об'єкт основних засобів", визначення якого запропоновано в п. 4 П(С)БО 7, якщо один об'єкт основних засобів складається з частин, що мають різний термін корисного використання (експлуатації), то кожна з таких частин може визнаватися в бухгалтерському обліку як окремий об'єкт основних засобів, тобто оптимальна кількість об'єктів обліку встановлюється самостійно з метою збереження придбаних вузлів та запасних частин.
До "Малоцінних необоротних матеріальних активів" (субрахунок 112) відносять предмети вартістю до 1500 гривень та терміном корисного використання більше року. Амортизацію малоцінних необоротних матеріальних активів нараховують у розмірі 50% у першому місяці експлуатації та 50% - при списанні.
З метою неприпустимості викривленнябухгалтерського обліку податковий облік основних засобів здійснюється в автономних регістрах згідно Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств".
Визнання, оцінка та облік нематеріальних активів здійснюється згідно з П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" з нарахуванням амортизації прямолінійним методом.
Облік запасів здійснюється згідно з П(С)БО 9 "Запаси". Для здійснення оцінки вибуття запасів у виробництво використовується метод FIFO та метод ідентифікованої собівартості для всіх інших випадків вибуття запасів. На дату складання річної фінансової звітності запаси відображаються по найменшій з двох оцінок (первісній вартості або чистій вартості реалізації). Облік запасів відбувається за присвоюваними кодами. До оцінка запасів відбувається тільки в межах сум раніше зробленої уцінки.
Предмети з терміном використання менше 1 року, що супроводжують виробничий процес протягом одного звітного періоду враховувати на рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". В момент передачі таких активів до експлуатації їх списують з балансу з одночасною організацією оперативного кількісного обліку за місцями експлуатації та відповідними особами протягом терміну використання таких предметів.
Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості організований згідно з П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Під дебіторську заборгованість за реалізовану готову продукцію, товари, послуги, роботи створити резерв сумнівних боргів за методом платоспроможності окремих дебіторів. Нарахування резерву сумнівних боргів здійснюється на дату складання річного фінансового звіту на основі результатів аналізу дебіторської заборгованості. З метою заповнення Приміток до

 
 

Цікаве

Загрузка...