WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в бюджетних установах - Курсова робота

Бухгалтерський облік в бюджетних установах - Курсова робота

приймаються згідно з нею. Повнота та достовірність в обліку можливі тільки за умови, якщо облікова політика та процедури бюджетних установ забезпечать виконання всіх правилбухгалтерського обліку, а також якщо ці правила застосовуються без відхилень, з урахуванням реальної оцінки операцій, подій та ситуацій;
" дата операції - операції реєструються в бухгалтерському обліку в мо-мент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку в момент проведення відповідних платежів, що відповідає касовому методу ведення бухгалтерського обліку;
" прийнятність вхідного балансу - залишки за рахунками на початок звітного періоду мають відповідати залишкам за станом на кінець попереднього звітного періоду;
" превалювання сутності над формою - операції обліковуються та розкриваються у звітності відповідно до їх суті та економічного змісту, а не за їх юридичною формою;
" суттєвість - у фінансових звітах має відображатися уся істотна інфор-мація, корисна для прийняття рішень керівництвом. Інформація є суттє-вою, якщо її відсутність або неповнота (перекручення0 може вплинути на економічні рішення користувачів звітності;
" доречність - корисність інформації для підготовки та прийняття економічних рішень;
" відкритість - фінансові звіти мають бути достатньо зрозумілими і детальними, щоб уникнути двозначності, правдиво відображати операції з необхідними поясненнями в записках. Операції повинні відповідати змісту статей звітів. Звітність має бути чітко викладена і зрозуміла для користувача;
" сталість - постійне, протягом бюджетного року, застосування обраних методів. Зміна методів обліку потребує додаткового обґрунтування і розкриття у фінансових звітах;
" правильність - сумлінне застосування прийнятих правил та процедур;
" обережність - обґрунтована, розсудлива оцінка фактів;
" незалежність - відокремленість фінансових бюджетних років (звітних періодів) ;
" спів ставність - можливість визначення тенденцій виконання бюджету через співставлення інформації, що міститься в бухгалтерському обліку і звітності за певний період часу;
" безперервність - оцінка активів здійснюється з огляду на те. Що про-цес виконання бюджетів є постійним;
" окреме відображення активів та пасивів - цей принцип передбачає, що всі рахунки активів та пасивів оцінюються окремо і відображаються в розгорнутому вигляді.
5. Функції в бухгалтерському обліку в управлінні бюд- женими установами.
Бухгалтерський облік в бюджетних установах є системою контролю за наявністю та рухом бюджетних і позабюджетних коштів і виконує управлінську, контрольну і інформаційну функції.
Контрольна функція виявляє себе при проведенні бюджетного обліку находженого обліку надходжень доходів по їх видах та обліку виконання видаткової частини бюджету по відповідних галузях, установах і організаціях, які фінансуються з бюджету, тобто використання бюджету за призначенням, цільовим використанням коштів згідно з щоквартальним розписом по главах, параграфах і статтях.
Інформаційна функція базується на тому що всі операції, які виконуються за рахунок бюджетних коштів згідно з кошторисами видатків або по дохідній частині по видах доходів,відображаються у відповідних первинних бухгалтерських документах, рахункових чи інших бухгалтерських документах.
Управлінська функція виконується в процесі створення і використання грошових коштів державного бюджету, яук по доходах, так і видатках.
Наведені функції забезпечують і кількісний, і якісний облік виконання бю-джетів усіх рівнів, змін, внесених до нього в процесі виконання, що дає змогу виявити відхилення від затверджених у бюджеті асигнувань і внести відповідні зміни у бюджет чи кошторис видатків; тобто, через виконання згаданих функцій органи влади забезпечують управління бюджетами усіх рівнів відповідно до своїх повноважень.
6. Облікова політика бюджетної установи.
Облікова політика бюджетної установи - це сукупність визначених у межах чинного законодавства принципів, методів і процедур, що використовуються бюджетною установою для складання та подання фінансової звітності.
Облікова політика в бюджетних установах базується на основних принципах бухгалтерського обліку, яких бюджетні установи повинні дотримуватися при веденні рахунків і складанні фінансової звітності.
Бюджетні установи ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у валюті України. Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахуванням її за курсом Національного банку України на дату здійснення операції або складання звітності. Операції повиннім бути відображені в обліку в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.
Облікова політика щодо методів оцінки, обліку і контролю активних та пасивних операцій ґрунтується на відповідних нормативних документах. Облікова політика повинна активно сприяти поліпшенню структури активів, якнайшвидшому стягненню сумнівної, безнадійної заборгованості.
Оцінка - це процес визнання тієї суми коштів, за якою статті фінансової звітності мають визнаватися і обліковуватися у балансі ті фінансовому звіті.
Активи і зобов'язання обліковуються пріоритетно за вартістю їх придбання чи виникнення (за первісною або поточною вартістю).
Будь-які зміни в обліковій політиці, що мають суттєвий вплив на показни-ки звітного або майбутніх періодів, мають бути описані із зазначенням їх причин і змін. Не вважається зміною в обліковій політиці:
" нова облікова політика щодо операцій, які не є суттєвими;
" нова облікова політика щодо операцій, які відрізняються по суті від попередніх і не здійснювалися раніше.
Нова облікова політика застосовується до подій та операцій з часу їх виникнення.
7. Роль бухгалтерського обліку в управлінні юджетни-ми установами.
До бюджетних належать організації, основна діяльність яких повністю або частково фінансується за рахунок коштів бюджету на підставі кошторису доходів і видатків. Належність організації до бюджетних визначається їхнім статутом, установчими документами, відповідними фінансовими органами. Це школи, дитячі садочки, вищі та середні навчальні заклади, науково-дослідні установи, установи охорони здоров'я, соціального забезпечення, фізкультури, культури і мистецтва, оборони, державної влади та управління, юридичних установ і багато інших. Загальна кількість бюджетних установ в Україні становить близько 100 тисяч, з яких: 22 тисячі загальноосвітніх шкіл, 24 тисячі закладів культури клубного типу, 225 музеїв, близько 4 тисяч лікарень і т.ін.
Особливості бухгалтерського обліку в установах невиробничої сфери ви-значаються законодавством про бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні, інструкціями з бухгалтерського обліку в установах і організаціях, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, іншими нормативними документами

 
 

Цікаве

Загрузка...