WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Бухгалтерський облік в бюджетних установах - Курсова робота

Бухгалтерський облік в бюджетних установах - Курсова робота

якоїсь схеми чи форми. Втіленням такого упорядкування і є План рахунків, що становить класифікацію номенклатури бухгалтерськихрахунків.
Бюджетні організації здійснюють бухгалтерський облік відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, затверджено-го наказом Головного управління Державного казначейства "Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ" від 10 грудня 1999 року №114 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 20 грудня 1999 року за №890/4183.
План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ, розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій установ та організацій, основна діяльність яких ведеться за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.
Для забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних синтетичних субрахунках бухгалтерського обліку із застосуванням вимог Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ затверджено Інструкцією про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних установ. Ця інструкція спрямована на забезпечення єдності відображення однорідних за змістом господарських операцій на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, встановлених Планом рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ.
Отже, бюджетний облік відображає виконання бюджету через облік: доходів, видатків, грошових коштів бюджету на рахунках, фінансування заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів й рахунків, створених у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Тому бюджетний облік дає повну картину виконання бюджетів усіх рівнів.
Бюджетний облік, як один із видів бухгалтерського обліку, є науково об-ґрунтованою системою нагляду, відображення, групування й узагальнення та контролю за кількісними та якісними показниками виконання бюджету.
3. Завдання в бухгалтерського обліку бюджетними установами.
Основними завданнями бухгалтерського обліку в бюджетних установах є:
ў збір, обробка та відображення певних даних про стан діяльності установи;
ў систематизація, групування та зведення даних з метою одержання підсумкової інформації про фінансові та господарські операції бюджетних установ;
ў організація бухгалтерського обліку відповідно до діючих нормативних документів;
ў використання передових форм і методів облікової роботи та обробки бухгалтерських документів з використанням сучасної обчислюваної техніки і відповідного програмного забезпечення;
ў здійснення попереднього контролю за своєчасним, правильним оформленням документів і законністю, доцільністю здійснюваних операцій;
ў контроль правильності, раціональності, економності витрачання коштів відповідно до відкритого фінансування та їх цільового призначення за кошторисом і бюджетом;
ў суворий контроль за раціональним і економним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, боротьба з безгосподарністю і марнотратством, запобігання подібним негативним явищам;
ў своєчасне фінансування установ, які ведуть облік самостійно, контроль за їхньою діяльністю і постановкою обліку в цих установах;
ў забезпечення обліку доходів і видатків за спеціальними коштами та іншими позабюджетними коштами;
ў своєчасне виявлення і відвернення негативних явищ в господарській і фі-нансовій діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів покращення використання ресурсів і фінансування;
ў формування і своєчасне подання необхідної інформації для внутрішньогосподарського управління та для зовнішніх користувачів (постачальників, замовників банку, податківців, казначейства тощо) ;
ў своєчасне нарахування і видача зарплати, стипендій, допомоги, пенсій і т. ін. ;
ў облік і контроль стану розрахунків щодо зарплати, стипендій, а також з іншими дебіторами і кредиторами;
ў участь у проведенні інвентаризації та своєчасне і правильне оформлення її результатів;
ў періодичні інструктажі матеріально відповідальних осіб (МВО) з питань обліку і забезпечення збереження ТМЦ, грошових коштів, що знаходяться на їхньому відповідальному зберіганні;
ў складання звітності і подання її відповідним органам в установлені стро-ки, забезпечення достовірності, повноти й об'єктивності звітних даних і балансів;
ў дотримання установленого порядку зберігання бухгалтерських документів, облікових регістрів, кошторисів і розрахунків до них; своєчасна підготовка і передача їх до архіву тощо;
ў ведення обліку за встановленими правилами та нормами.
Керівник установи повинен створити необхідні умови для правильної організації бухгалтерського обліку, забезпечити безумовне виконання усіма структурним підрозділами і службами, співробітниками установи вимог головного бухгалтера з питань оформлення і подання до бухгалтерії необхідних документів, звітів, кошторисів і т. ін.
Для виконання цих завдань ведеться бухгалтерський облік:
- надходжень і витрат коштів загального та спеціального фондів;
- використання грошових коштів, матеріалів, обладнання, продуктів харчування, медикаментів тощо;
- розрахунків з дебіторами та кредиторами.
4. Основні принципи бухгалтерського обліку в бюджет-них установах.
Принципи (від лат. Prinsipium - начало, основа) бухгалтерського обліку в бюджетних установах - це основні нормативні вимоги, з дотриманням яких здійснюються функції бюджетних установ.
У різних країнах принципи бухгалтерського обліку мають певні відмінності, бо сформувалися вони залежно від національних особливостей їх економічного і суспільного розвитку, форм власності капіталу, способів господарювання і політичного ладу. Тому ці принципи для кожної держави історично обумовлені. Водночас інтеграція національних економік у світовому господарстві, інтернаціоналізація економіки сприяють формуванню міжнародних стандартів бухгалтерського обліку діяльності, в тому числі і бюджетних установ.
В Україні ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах та складання звітності ґрунтуються на використанні наступних принципів:
" законність - звітність повинна відповідати правилам і процедурам, передбаченим законодавчими та нормативними актами;
" достовірність - правдиве відображення у бухгалтерській звітності фі-нансових операцій держави з дотриманням вимог відповідних нормативних актів;
" повнота бухгалтерського обліку - всі операції бухгалтерського обліку в бюджетних установах підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні результати операцій бюджетних установ, яка може впливати на рішення, що

 
 

Цікаве

Загрузка...