WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБухгалтерський облік, Податки → Дебіторська заборгованість - Курсова робота

Дебіторська заборгованість - Курсова робота

дебіторської заборгованості на кінець попереднього року (грн.) Сальдо дебіторської заборгованості (грн.)
1-а група 2-а група 3-я група 1-а група 2-а група 3-я група
1 2 3 4 5 6 7
31.12.2002 р. 4000,00 3000,00 1000,00 60000,00 40000,00 6000,00
31.12.2003 р. 5000,00 2000,00 2000,00 70000,00 35000,00 4000,00
Разом: 9000,00 5000,00 3000,00 130000,00 75000,00 10000,00
31.12.2004 р. --- --- --- 50000,00 30000,00 3000,00
Усього: --- --- --- 135000,00 59000,00 8000,00
На підставі наявних даних здійснюємо розрахунок коефіцієнта сумнівності на 31.12.2004 р. по кожній групі окремо. Коефіцієнт сумнівності (Кс) розраховуємо за формулою:
Кс = (SБзн / SДзн), де:
Бнз - безнадійна дебіторська заборгованість відповідної групи в складі дебіторської заборгованості даної групи на дату балансу в обраному для спостереження періоді;
Дзн - дебіторська заборгованість по відповідній групі на дату балансу в обраному для спостереження періоді.
Кс (1-ї групи) = (9000,00 грн. / 130000,00 грн.) = 0,06923;
Кс (2-ї групи) = (5000,00 грн. / 75000,00 грн.) = 0,0667;
Кс (3-ї групи) = (3000,00 грн. / 10000,00 грн.) = 0,3.
Резерв сумнівного боргу, що має бути створений на 31.12.2004 р.:
50000,00 грн. х 0,06923 + 30000,00 грн. х 0,0667 + 3000,00 грн. х 0,3 = 6362,50 грн.
Зважаючи на те, що на 31.12.2004 р. залишок резерву сумнівних боргів становив 4000,00 грн., підприємству необхідно донарахувати 2362,50 грн. (6362,50 грн. - 4000,00 грн.).
В наступному прикладі ми продемонструємо порядок визначення величини сумнівних боргів, виходячи з питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації товарів на умовах наступної оплати.
Приклад 3
Підприємство "В" за даними обліку на 31.12.04 р. має залишок резерву сумнівних боргів у сумі 2000,00 грн. За даними обліку в попередньому 2004 р. чистий доход від реалізації товарів на умовах передоплати склав 500000,00 грн. Для визначення Кс візьмемо для спостереження два попередні роки.
Таблиця 3
Рік Чистий доход від реалізації товарів на умовах наступної оплати (грн.) Сума дебіторської заборгованості за товари, що визнана безнадійною (грн.)
1 2 3
2003 400000,00 3000,00
2004 500000,00 4000,00
Усього: 900000,00 7000,00
Кс = 7000,00 грн. / 900000,00 грн. = 0,007778.
Визначаємо відрахування на резерв сумнівних боргів, які повинне здійснити підприємство в 2005 р.:
500000,00 грн. х 0,007778 = 3889,00 грн.
Зважаючи на те, що на 31.12.2004 р. залишок резерву сумнівних боргів становив 2000,00 грн., підприємству необхідно донарахувати 1889,00 грн. (3889,00 грн. - 2000,00 грн).
Останній метод визначення величини резерву сумнівних боргів на підставі визначення платоспроможності окремих дебіторів найпростіший. Він заснований на тому, що величина резерву сумнівних боргів визначається, виходячи з фактичних даних про наявність сумнівних боргів конкретних дебіторів.
1 Другий вид заборгованості, кредиторської, відноситься, відповідно, до пасивів.
2 Найпростіша та най імовірніша ситуація, коли підприємство одержує економічні вигоди від дебіторської заборгованості, - це погашення цієї заборгованості дебітором (перерахування грошей на поточний рахунок підприємства, передача активів і т.д.).
3 Вимоги, викладені в П(С)БО 10, не поширюються на бюджетні установи.
4 Положень (стандартів) бухгалтерського обліку на основі Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (далі - МСБО).
5 Або теперішня вартість майбутніх грошових надходжень.
6 На відміну від кредиторської заборгованості, для відображення якої є два класи рахунків: 5 клас "Довгострокові зобов'язання" й 6 клас "Поточні зобов'язання".
7 Тобто першою подією є постачання продукції, товарів, виконання робіт або надання послуг, а потім, по закінченні певного часу, здійснюється їхня оплата.
8 Адже за умовами договору (контракту) у випадку несплати в певний строк поставленого товару може бути передбачене здійснення його повернення постачальникові.
9 По всій імовірності в цьому випадку мова йде не про всю дебіторську заборгованість підприємства, а тільки про дебіторську заборгованість, що є фінансовим активом. Адже резерв сумнівних боргів створюється саме з цього виду заборгованості.
10 Кількість місяців, узятих для здійснення спостереження, в нашому прикладі три, на відміну від П(С)БО, в якому таких місяців узято шість. Зроблено це з двох причин. По-перше, щоб скоротити обсяги розрахунків. А по-друге, щоб продемонструвати, що вибір періоду спостереження (кількість місяців) залишається на розсуд підприємства, яке при здійсненні таких розрахунків має переслідувати тільки одну мету - досягнення найбільш точного результату. І якщо це можна досягти меншими зусиллями, то цією можливістю необхідно скористатися.
11 Ми вказали, що в третій групі списання безнадійної дебіторської заборгованості дорівнює нулю. Тому що такий варіант не розглядався в П(С)БО 10, але реально він цілком може відбутися.
12 У цьому випадку для спостереження ми вибрали два роки.
Висновок
Дебіторська заборгованість має значну питому вагу в складі поточних активів і впливає на фінансовий стан підприємства. Значення аналізу дебіторської заборгованості особливо зростає в період інфляції, коли іммобілізація власних оборотних активів стає дуже невигідною.
Джерело аналізу - баланс підприємства; длявнутрішнього аналізу застосовуються також дані аналітичного обліку.
У найзагальнішому вигляді зміни в обсязі дебіторської та кредиторської заборгованості за звітний період можуть бути охарактеризовані даними горизонтального та вертикального аналізу балансу .
Особливу увагу в процесі аналізу дебіторської заборгованості приділяють статті "Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги", яка має найбільшу питому вагу в загальній сумі дебіторської заборгованості. Згідно з національними стандартами бухгалтерського обліку ця дебіторська заборгованість відображається в балансі за чистою реалізаційною вартістю, тобто як сума дебіторської заборгованості за мінусом сумнівних та безнадійних боргів.
1) загальну суму дебіторської заборгованості (підсумок гр. З + + гр. 5 - гр. 8 = гр. 9);
2) заборгованість щодо окремих покупців, замовників і строків виникнення заборгованості понад один рік. Таку заборгованість за наявності виправдувальних документів можна віднести до позареалізаційних витрат і списати на збитки як дебіторську заборгованість, стосовно якої минув строк позовної давності, або записати (з рішення інвентаризаційної комісії) до резерву сумнівних боргів;
3) за даними відомості обліку розрахунків з покупцями і замовниками (або попередньої аналітичної таблиці) складається така аналітична таблиця за якою аналізується стан дебіторської заборгованості за часом виникнення.
Регулярне ведення такої відомості дає змогу бухгалтеру аналізувати дебіторську заборгованість і своєчасно вживати заходів для усунення простроченої заборгованості. Цей аналіз здійснюється за даними внутрішньої звітності підприємства і використовується для потреб управління. Але, як відомо, для зовнішніх користувачів інформації також дуже

 
 

Цікаве

Загрузка...